کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ات‍وره‍ا - ق‍درت‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ت‍ورب‍ی‍ن‍ه‍ای‌ گ‍ازی‌
ول‍ش‌ ، ج‍ک‌ ج‍ان‌ ف‍ران‍س‍ی‍س‌ ،۱۹۳۵
ات‍وم‍ب‍ی‍ل‍ه‍ا -ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ب‍رق‍ی‌ -ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ب‍اطری‍ه‍ا ن‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ی‍د ب‍ه‌ ب‍ات‍ری‍ه‍ا
م‍واد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ای‌ - ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌
ن‍ش‍ر و ن‍اش‍ران‌ -ای‍ران‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ک‍ار آف‍ری‍ن‍ی‌
ای‍ران‌
م‍دی‍ری‍ت‌ - م‍ش‍ارک‍ت‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ب‍ه‍ره‌ وری‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌
ای‍ران‌ - س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
س‍وپ‍رآل‍ی‍اژه‍ای‌ ری‍خ‍ت‍گ‍ی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌
ت‍ع‍رف‍ه‌-ای‍ران‌
ف‍ل‍ش‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ب‍رن‍ز،دی‍وی‍د
ت‍ی‍چ‍ی‌ ، ن‍وئ‍ل‌
س‍الازار،م‍ل‍ی‍ت‍و اس‌
ای‍ران‌.وزارت‌ ن‍ی‍رو.ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر.دف‍ت‍ر خ‍دم‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍الا
طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
خ‍ادی‍اک‍وف‌ - ز
ه‍م‍ای‍ش‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و ب‍ه‍ره‌ وری‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌( دوم‍ی‍ن‌: ۱۳۸۰:ت‍ه‍ران‌)
ف‍لاح‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
م‍ال‍ک‌، ف‍رش‍ی‍د،
چ‍وپ‍را، دی‍پ‍ک‌
راب‍رت‍س‍ون‌، اس‍ت‍ی‍وارت‌
اس‍دی‌ ک‍رگ‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
آذرن‍گ‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
پ‍رت‍و، ب‍اب‍ک‌
ک‍ارل‍ی‍ن‍ز، دی‍وی‍د
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
م‍رک‍زآم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
س‍م‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و ام‍ور ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر
س‍ازم‍ان‌ ت‍وان‍ی‍ر
ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ ن‍ی‍رو
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
پ‍ی‍ک‍ان‌
ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ک‍وه‍س‍ار
س‍ائ‍س‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
[وزارت‌ ن‍ی‍رو]
پ‍رت‍ون‍گ‍ار
آم‍وزه‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مشارکت :در مدیریت و مالکیت
طوسی ، محمدعلی ؛  تهران مرکزآموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶۵۰‬,‭ط۹‌م۵‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
هفت قانون معنوی برای والدین
چوپرا، دیپک ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۹‬,‭‍چ۹-‍ه۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر کارآفرینی
سالازار،ملیتو اس ؛  تهران کوهسار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌س۲‌م۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش سیاست گذاری تامین و تولید پره های داغ توربینهای گازی
ایران .وزارت نیرو . سازمان توسعه برق ایران ؛  کرج , تهران شرکت تعمیرات نیرو , سازمان توسعه برق ایران   ، ۱۳۷۵ , ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۶۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
از حال بد به حال خوب : شناخت درمانی
برنز،دیوید ؛  تهران پیکان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹‌ب۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل برای مبتدیان فلش ۵
کارلینز، دیوید ؛  تهران سائسی , کتاب غزال   ، ۱۳۸۰ ,
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ک۱۶ر۱۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پروژه های الکترونیک
مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۱۸‬,‭‌پ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی
اسدی کرگانی ، فاطمه ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‌ف‍لا۵و۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
زرناب رهبری و مدیریت : بر سرنوشت خویش نظارت کنید وگرنه دیگری برآن نظارت خواهد کرد
تیچی ، نوئل ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۶۹۷‬,‭آ۳‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
چون و چرایی در باب سیاستهای نشر کتاب
آذرنگ ، عبدالحسین ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۴۵۰‬,‭آ۴‌چ۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
باطری و باطری شارژر و راهنمای نگهداشت آنها
ایران .وزارت نیرو.شرکت توانیر.دفتر خدمات مهندسی کالا ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳۸۰]
شماره راهنما: گ‌-۱۵۳۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهکارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۸۳-۱۳۷۹
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .ستاد برنامه ریزی و نظارت ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز مدارک علمی و انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭‌س۴۳۳ر۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه ای
پرتو، بابک ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۰۱‬,‭‌پ۹‌ح۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تعرفه های برق و شرایط عمومی آنها۱۳۸۰
ایران .وزارت نیرو ؛  [تهران ] [وزارت نیرو]   ، [۱۳۸۰]
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۷۰۱‬,‭‌ف‍لا۹‌ع۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شناسایی و عیب یابی تجهیزات برقی اتومبیلهای امروزی
رابرتسون ، استیوارت ؛  تهران شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TL‬,‭۱۵۲‬,‭ر۲‌ش۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق تهران ۲۳ خرداد ماه ۱۳۸۰
همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق ( دومین : ۱۳۸۰:تهران ) ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‍ه ۸‌م۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر ویرایش ۲۰۰۰ استانداردهای [ ISO 9000 ایزو نه هزار]
مالک ، فرشید، ؛  اصفهان آموزه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭‌م ۲۴‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
موضوع گزارش :گزارش A :جدولها و شکلهای ضمیمه
فلاح ، علی اکبر ؛  تهران سازمان توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۵۵۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تعمیر ترانسفورماتورهای قدرت
خادیاکوف - ز ؛  تهران روابط عمومی و امور بین الملل سازمان توانیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌خ۲‌ت۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارشات آماری تولید و انتقال
ایران .وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان ؛  اصفهان برق منطقه ای اصفهان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: گ‌-۱۵۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9