کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادوب‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌
ب‍رق‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد
م‍ای‍ک‍روت‍ی‌ .اس‌ .پ‍ی‌ ( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ش‍ی‍رآلات‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
س‍ده‍ا
ب‍رق‌ - خ‍طوط - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا
پ‍وس‍ت‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌
دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ - ای‍ران‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍رآی‍ن‍ده‍ا -روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
دادگ‍اه‌ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ص‍ن‍ع‍ت‌ ب‍رق‌
ن‍ی‍روگ‍اه‌ آب‍ی‌ ک‍رخ‍ه‌
 
پدیدآور:
رف‍ی‍ع‌ پ‍ور، ف‍رام‍رز
خ‍ب‍ازپ‍ی‍ش‍ه‌، م‍ه‍دی‌
رز، ک‍ارلا
اس‍ن‍ل‌، ن‍د
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ ای‍ران‌ ( ده‍م‍ی‍ن‌:۱۳۸۱ : ت‍ه‍ران‌)
ح‍ج‍ازی‌، ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ی‍ک‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ن‍م‍ی‍ن‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا
ت‍ی‍ل‍ور، آرل‍ی‍ن‌، ج‍ی‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌( ه‍ف‍ت‍م‍ی‍ن‌:۱۳۸۱ : ت‍ه‍ران‌)
 
ناشر:
ک‍ی‍وم‍رث‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
وزارت‌ ن‍ی‍رو، ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ و ن‍ی‍روی‌ ای‍ران‌
ان‍ت‍ش‍ار
دن‍ی‍ای‌ م‍ادر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز
طلای‍ه‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور ق‍دس‌ ن‍ی‍رو
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر]
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر دی‍دار
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌
روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
از پوست خود چه می دانید
جعفری نمینی ، فریبا ؛  تهران طلایه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RL‬,‭۸۷‬,‭‌ج۷‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربران ( Econometric views نرم افزاراقتصاد سنجی )
حسینی یکانی ، علی ؛  تهران دنیای مادر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۴۳/۵‬,‭و۸ر۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات کودکان و نوجوانان
حجازی ، بنفشه ؛  تهران روشنگران و مطالعات زنان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۰۰۹‬,‭‌ف۲‌ح۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
رقابت و خصوصی سازی در صنعت برق
خبازپیشه ، مهدی ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۱۷۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات شیرآلات مصرفی صنایع برق
شرکت توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۱۷۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعات شیرآلات مصرفی صنایع برق
شرکت توانیر .معاونت تحقیقات و فن آوری ؛  [تهران شرکت توانیر]   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۱۷۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد شبکه تولید و انتقال ایران و دیسپاچینگ ملی
سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر ).معاونت بهره برداری ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۱۸۰۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
موانع رشد علمی ایران و راه حل های آن
رفیع پور، فرامرز ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲‬,‭‌ف۲ر۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۱
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ( هفتمین :۱۳۸۱ : تهران ) ؛  تهران شرکت مهندسین مشاور قدس نیرو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ Internet اینترنت ]
اسنل ، ند ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۷۵‬,‭‌ف‍لا۹،‌ف‍لا۵۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ۲۴-۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۱
کنفرانس مهندسی برق ایران ( دهمین :۱۳۸۱ : تهران ) ؛  تبریز دانشگاه فنی تبریز   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
طرح سد و نیروگاه ۲۰۰۰ مگاواتی مسجد سلیمان
تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۱۸۳۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سد مخزنی و نیروگاه آبی کرخه
تهران وزارت نیرو، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۱۸۳۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی با آخرین اصلاحات
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۰۴‬,‭‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴۳۱۳۷۷‬,‭آ۵۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸/۶/۲۸ همراه با قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ...
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
سازماندهی اطلاعات
تیلور، آرلین ، جی ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۶۷‬,‭‌ت ۹‌س۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام Photoshop 6.0 فتوشاپ ۶
رز، کارلا ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭ر۴آ۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کنترل آماری فرایند(SPC)
تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۸‬,‭‌ک۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9