کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍روژه‌ه‍ا
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
پ‍ای‍ان‍ه‌ راه‌ دور
ات‍وم‍اس‍ی‍ون‌ ش‍ب‍ک‍ه‌
اس‍اس‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
پ‍ای‍داری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ق‍درت‌
اوض‍اع‌ س‍ی‍اس‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ت‍م‍ام‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌
گ‍زارش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ب‍ودج‍ه‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
خ‍دم‍ات‌ م‍رج‍ع‌
ب‍رق‌ - خ‍طوط - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا
CLDخ‍طوط ان‍ت‍ق‍ال‌
ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌س‍ازی‌
م‍س‍ی‍ر ی‍اب‍ی‌
ان‍رژی‌ - ای‍ران‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ب‍رق‌
ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ر ب‍اق‍ی‍م‍ان‍ده‌
 
پدیدآور:
ع‍رب‍ی‍ان‌، ه‍وم‍ن‌
ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ ان‍رژی‌( چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌:۱۳۸۲:ت‍ه‍ران‌)
ان‍وری‌ زاده‌، ک‍ت‍ای‍ون‌
آری‍لاگ‍ا، ج‍ی‌
اس‍دپ‍ور، ف‍رزان‍ه‌
ص‍م‍ص‍ام‍ی‌ ن‍ی‍ا، ش‍ه‍ن‍از
ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، م‍وس‍ی‌
ف‍ره‍م‍ن‍دی‌ ف‍رد، ک‍اوه‌
ب‍رق‍ی‌ ن‍ی‍ا، س‍ع‍ی‍ده‌
دی‍ان‍ی‌ ، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ، ۱۳۱۹-
 
ناشر:
وزارت‌ ن‍ی‍رو
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و ام‍ور ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
ات‍ح‍ادی‍ه‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ ت‍وزی‍ع‌ ت‍اب‍ع‍ه‌ ب‍رق‌ ت‍ه‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
رون‍اس‌
ف‍ص‍ل‍ن‍ام‍ه‌ ح‍س‍اب‍داری‌ ب‍رق‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی کیفیت سیستم قدرت
آریلاگا، جی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۱۰‬,‭آ۴‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سی و پنجمین همایش بین المللی منابع انسانی ، مرکز مدیریت اروپا ۹ الی ۱۱ اوریل ۲۰۰۳ ، ویژه نامه اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی
کنفرانس سالانه مدیران منابع انسانی ( سی و پنجمین :۲۰۰۳ م =۱۳۸۲ : ونیز) ؛  تهران روناس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹۵‬,‭‌ن۹‌ک۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
اساسنامه شرکتهای مادر تخصصی توانیر و شرکتهای زیرمجموعه ساتکاب و مدیریت منابع آب ایران ۱۳۸۲
شرکت مادر تخصصی توانیر ؛  تهران روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۵۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه مقالات اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی ( ۳ و ۴ آبان ماه ۱۳۸۲ - تهران )
کنفرانس توسعه منابع انسانی ( اولین :۱۳۸۲ : تهران ؛  تهران روناس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹۵‬,‭‌ن۹‌ک۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
استفاده از حفاظت شبکه ای (SPS) برای بهبود پایداری سیستمهای قدرت
عربیان ، هومن ؛  ۱۳۸۲
شماره راهنما: م‌-۱۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
ارزیابی عمر باقیمانده سیستم عایقی ترانسفورماتور بر اساس تحلیل نتایج حاصل از آنالیز روغن
انوری زاده ، کتایون ؛  ۱۳۸۲
شماره راهنما: م‌-۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
تعیین مسیر خطوط انتقال و کلید زنی بهینه در بازوصل شبکه قدرت
برقی نیا، سعیده ؛  ۱۳۸۲
شماره راهنما: م‌-۲۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
تشخیص محل خطا در خطوط فشار متوسط
اسدپور، فرزانه ؛  ۱۳۸۲
شماره راهنما: م‌-۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
پایانه راه دور در صنعت برق
بیگدلی ، موسی ؛  ۱۳۸۲
شماره راهنما: م‌-۲۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش مشخصات جمع آوری شده جهت پروژه ساخت قطعات داغ از واحدهای BBC TYPE 9 موجود در نیروگاههای دورود - ارومیه زاهدان - شیراز
تهران ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۱۷۷۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نهایی فاز اول طرح جامع آموزش مادران در مدیریت مصرف انرژی الکتریکی
وزارت نیرو .شرکت برق منطقه ای اصفهان ؛  اصفهان شرکت برق منطقه ای اصفهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۱۷۷۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مطالعه تطبیقی نهادهای نظارتی
تهران شرکت متن   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۱۷۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه تطبیقی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی
صمصامی نیا، شهناز ؛  تهران فصلنامه حسابداری برق   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۳۱۹۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مقاله فارسی
 
 
انتقال اطلاعات از طریق شبکه توزیع برق
فرهمندی فرد، کاوه ؛  ۱۳۸۲
شماره راهنما: م‌-۲۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور
تهران سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سومین نشست تعمیر و نگهداری و بهینه سازی ، سمینار علمی -فنی نیروگاهی ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۸۲
اصفهان شرکت برق منطقه ای اصفهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۲۱۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
چهارمین همایش ملی انرژی تهران - اردیبهشت ۱۳۸۲
همایش ملی انرژی ( چهارمین :۱۳۸۲:تهران ) ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۲
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ( هشتمین :۱۳۸۲ :تهران ) ؛  تهران اتحادیه شرکتهای توزیع تابعه برق تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش آماری صنعت برق ایران ویژه مدیریت راهبردی در سال ۱۳۸۱
شرکت توانیر .معاونت منابع انسانی و بهبود بهره وری .مرکز اطلاع رسانی .گروه تحلیل و انتشار آمار ؛  تهران شرکت توانیر   ، [۱۳۸۲]
شماره راهنما: گ‌-۲۲۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول و خدمات مرجع در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
دیانی ، محمد حسین ، ۱۳۱۹- ؛  مشهد انتشارات کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭د۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9