کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ای‍ران‌ - ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
م‍ق‍ره‌ ه‍ای‌ چ‍ی‍ن‍ی‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌(ح‍ق‍وق‌ )-ای‍ران‌
ث‍ب‍ت‌ ح‍ادث‍ه‌
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو - ت‍وزی‍ع‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
ب‍وی‍ل‍ر
ای‍ران‌-آم‍ار-ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
وی‍ن‍دوز ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌
ک‍ل‍ی‍د م‍دار ش‍ک‍ن‌
ت‍ول‍ی‍دات‌ پ‍راک‍ن‍ده‌
ب‍ودج‍ه‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
آم‍ار
ف‍روپ‍اش‍ی‌
آم‍وزش‌
ک‍ار - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍رزا گ‍ل‌، م‍ه‍دی‌
س‍ی‍د ف‍رش‍ی‌، ش‍ی‍دا
م‍ح‍م‍دی‌، داود
م‍ی‍ر ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ه‍ران‌
م‍ه‍دی‍زاده‌، م‍ح‍س‍ن‌
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌
م‍رک‍زی‌، م‍ج‍ی‍د
ش‍ی‍ران‍ی‌ ،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ام‍ی‍ن‍ی‌ ولاش‍ادی‌، س‍ه‍راب‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ آم‍ار ای‍ران‌( ه‍ف‍ت‍م‍ی‍ن‌: ت‍ه‍ران‌:۱۳۸۳)
ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌، طاه‍ر
 
ناشر:
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ش‍ازن‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌، ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ زن‍ج‍ان‌
ک‍ی‍وم‍رث‌
م‍رک‍ز آم‍ار ای‍ران‌
ق‍وه‌ ق‍ض‍ای‍ی‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ن‍اق‍وس‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور
گ‍روه‌ ن‍رم‌ اف‍زاری‌ ت‍ی‍ن‍ا
ن‍ور
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
هفتمین کنفرانس آمار ایران ۴-۲ شهریور ۱۳۸۳، دانشگاه علامه طباطبایی ،تهران
کنفرانس آمار ایران ( هفتمین : تهران :۱۳۸۳) ؛  تهران مرکز آمار ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۱۲‬,‭‌م۳آ‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مقاله فارسی
 
 
ارزیابی اقتصادی - فنی منابع تولید پراکنده و تاملی بر میکروتوربینها به عنوان منابع مناسب
امینی ولاشادی ، سهراب ؛  ۱۳۸۳
شماره راهنما: م‌-۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مقاله فارسی
 
 
مدیریت بهینه توان راکتیو در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن اثر تولیدات پراکنده
نیکنام ، طاهر ؛  ۱۳۸۳
شماره راهنما: م‌-۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مقاله فارسی
 
 
تحلیل الکترومغناطیسی ماشینهای دیسکی مغناطیس دائم در میکروتوربینها
میر جعفری ، مهران ؛  ۱۳۸۳
شماره راهنما: م‌-۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مقاله فارسی
 
 
تعیین شکل موج ولتاژ در ماشینهای دیسکی مغناطیس دائم قابل استفاده در تولیدات پراکنده
میرزا گل ، مهدی ؛  ۱۳۸۳
شماره راهنما: م‌-۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مقاله فارسی
 
 
فروپاشی های شبکه های برق جهان در سال ۱۳۸۲
شیرانی ،علیرضا ؛  ۱۳۸۳
شماره راهنما: م‌-۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مقاله فارسی
 
 
سیستم Online ثبت و بررسی حوادث نیروگاهها با ایجاد شبکه اینترانت
سید فرشی ، شیدا ؛  ۱۳۸۳
شماره راهنما: م‌-۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مقاله فارسی
 
 
نگاهی به تکنولوژی ساخت کلیدهای خلاء و نقش کاربردی این نوع کلید در شبکه توزیع ایران
محمدی ، داود ؛  ۱۳۸۳
شماره راهنما: م‌-۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مقاله فارسی
 
 
تاثیر فرمولاسیون بر خواص مقره های چینی
مرکزی ، مجید ؛  ۱۳۸۳
شماره راهنما: م‌-۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مقاله فارسی
 
 
برآورد عمر باقیمانده اجزای جداره ضخیم بویلر
مهدیزاده ، محسن ؛  ۱۳۸۳
شماره راهنما: م‌-۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اداره امور اموال
امینی ، کاظم ؛  تهران نور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۶۴۰‬,‭‌ف‍لا۸،‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
قفل ساز
تهران گروه نرم افزاری تینا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: 85 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
نیروگاه حرارتی شازند
اراک نیروگاه شازند   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: 443 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور
تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قانون مدنی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران قوه قضاییه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۳/۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ایران .قانون اساسی ؛  تهران قوه قضاییه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴۵۱۳‬,‭‌ی۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ۹ و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۳ دانشگاه زنجان ( .برگزارکنندگان )دانشگاه زنجان ، شرکت برق منطقه ای زنجان
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ( نهمین :۱۳۸۳ :زنجان ) ؛  زنجان دانشگاه زنجان ، شرکت برق منطقه ای زنجان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ Windows XP ویندوز ایکس پی ]در ۲۴ ساعت
پری ، گرگ ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴،‌پ۴۵۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابرسی
تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9