کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رآورد ب‍ار
ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ،۱۳۸۴- ۱۳۸۸
ن‍ی‍روگ‍اه‌ گ‍ازی‌
ت‍ه‍ران‌ -- راه‍ن‍م‍اه‍ا
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ب‍ودج‍ه‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر ان‍ت‍ی‍ل‌ ۸۰۵۱ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌
ب‍ودج‍ه‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ع‍ب‍دال‍ص‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۵ -- - خ‍اطرات‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ گ‍ی‍لان‌
ن‍ص‍ب‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌
ش‍ورای‌ ح‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‌
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ان‍رژی‌ - ای‍ران‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌۸ ق‌
 
پدیدآور:
م‍ولای‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ع‍ب‍دال‍ص‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د
م‍ه‍رب‍ان‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ش‍ادرام‌، ش‍ادی‌
ع‍ل‍ی‌ ن‍ژاد، ع‍ب‍اس‌
Mackenzie, Iscott
ب‍ی‍ورزن‌، رض‍وان‌ رش‍ی‍د
 
ناشر:
ج‍م‍ال‌ال‍ح‍ق‌
ک‍ی‍وم‍رث‌
ش‍ه‍رداری‌ ت‍ه‍ران‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو
ن‍اق‍وس‌: م‍ی‍رزای‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ اول‌
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
چ‍اپ‍ار
دوران‌
ت‍وان‍ی‍ر
پ‍ن‍ج‍ره‌
پ‍ارس‍ی‍ان‌
ج‍م‍ال‌ ال‍ح‍ق‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
ک‍وه‍س‍ار
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به راه طی شده درتولید و صنعت
عبدالصمدی ، محمد ؛  تهران کوهسار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/۲۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیوان حافظ شیرازی
حافظ، شمس الدین محمد ؛  تهران پنجره   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۲۴‬,‭‌ح۱۹د۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رز سفید
شادرام ، شادی ؛  تهران پارسیان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۱۱‬,‭‌ف‍لا۴۶۴ر۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
میکروکنترلر[ 8051 هشت هزار و پنجاه و یک ( ]میکروکنترلرهای خانواده Atmel, Intel, MCS - 51 چهل و بیست پایه )
تهران ناقوس : میرزایی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: 182 I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه فنی و اقتصادی نیروگاه گازی و بخاری در چابهار
شرکت توانیر .معاونت برنامه ریزی .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۱۴۴/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش نصب نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی درشمال فارس
شرکت توانیر .معاونت برنامه ریزی .دفتر برنامه ریزی تولید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۱۴۶/۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پنجمین همایش ملی انرژی تهران - اردیبهشت ۱۳۸۴
همایش ملی انرژی ( پنجمین :۱۳۸۴:تهران ) ؛  تهران وزارت نیرو   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۳‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب اول [ پیایند :]بانک اطلاعات شهری
تهران شهرداری تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۷۹‬,‭‍ه۸۳‌ک۱۴‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات حقوقی همراه با آراء وحدت رویه ، نظریات شورای نگهبان ، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری ، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام ، و...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۴‬,‭۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های لایحه بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران جمال الحق   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران جمال الحق   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭آ۲۸‬,‭پ‌۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شوراهای حل اختلاف به انضمام قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، شعب تشخیص در قانون دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین نامه قانون مذکور
مولایی ، مهدی ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۸۲۹‬,‭‌م۸‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
کتاب اول - بانک اطلاعات شهری - ۱۳۸۴2005 -
تهران کتاب اول   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: 139 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
پایا -پایگاه اطلاعات کتابداری و اطلاع رسانی - پایگاه مقالات ۱۳۸۴
تهران چاپار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: 140 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
شرح وظایف پست های توانیر - ارسالی از دفتر مدیرعامل
تهران توانیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: 152 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد حداکثر بار و انرژی شرکت منطقه ای سمنان تا سال ۱۳۹۳
مهربان ، عبدالله ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۲۹۵۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای گیلان تا سال ۱۳۹۳
بیورزن ، رضوان رشید ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۲۹۵۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برآورد بار و انرژی شرکت منطقه ای فارس تا سال ۱۳۹۳
علی نژاد، عباس ؛  تهران توانیر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۲۹۵۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9