کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍داری‌ --اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ای‍ران‌ -- ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌
ع‍م‍ل‍ک‍رد
م‍ال‍ک‌ و م‍س‍ت‍اج‍ر -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- ام‍ورم‍ال‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
س‍رور اس‌ ک‍ی‍و ال‌
ث‍ب‍ت‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ب‍رق‌ - خ‍طوط - ک‍ن‍ف‍ران‍س‍ه‍ا
س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ام‍ور م‍ال‍ی‌ - ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
آم‍ار
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍واع‍د ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ان‍گ‍ل‍و ام‍ری‍ک‍ن‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ ن‍وری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ب‍زرگ‌ اص‍ل‌، م‍وس‍ی‌
ری‍زو، ت‍وم‍اس‌
ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
م‍ح‍م‍دن‍ژاد، ش‍ه‍رام‌،۱۳۳۰-
ک‍اظم‍ی‌، ب‍اب‍ک‌،۱۳۱۹-
 
ناشر:
ج‍م‍ال‌ال‍ح‍ق‌
ک‍ی‍وم‍رث‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
دی‍دار
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
چ‍اپ‍ار
دوران‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ خ‍راس‍ان‌
ن‍ص‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
وازرت‌ ارش‍اد
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
دف‍ت‍ر آم‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌م‍ازن‍دران‌
ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌ ، ش‍رک‍ت‌ ش‍ن‍اور س‍اخ‍ت‌
پ‍ی‍ام‌ پ‍وی‍ا
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی الکترونیک نوری
محمدنژاد، شهرام ،۱۳۳۰- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۵۰‬,‭‌م۳‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
تهران کیومرث   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ ۱۳۸۵۲۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ایمنی و بهداشت کار :حفاظت صنعتی به انضمام مواد ۵۱ تا ۱۱۹ قانون کار جمهوری اسلامی
کاظمی ، بابک ،۱۳۱۹- ؛  تهران پیام پویا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۵‬,‭‌ک۲‌ح۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مدیریت اسناد( تنظیم پرونده های اداری ، آموزشی و پزشکی )باافزوده ها، تحقیق و تدوین جدید
امیرشاهی ، منوچهر ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۳۶‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طرح واجرای تاسیسات برقی ساختمانها
تهران نشر توسعه ایران ، شرکت شناور ساخت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۴۰۲‬,‭‌م۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
کارنامه صنعت برق خوزستان - ۱۳۸۵
خوزستان دفتر آمار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: 444 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ QL Server 2005Sاس کیو ال سرور۲۰۰۵ ] برای حرفه ای ها
ریزو، توماس ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: 391 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
سخنرانی استاد فرهنگ
تهران وازرت ارشاد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: 249 I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۵
کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق ( یازدهمین : ۱۳۸۵ :مازندران ) ؛  مازندران دانشگاه مازندران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۹۱‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات ثبتی :ثبت اسناد و املاک - ثبت احوال - ثبت شرکت ها - ثبت علائم و اختراعات - دفاتر اسناد رسمی همراه با آراء وحدت رویه ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۶‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران جمال الحق   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶ لازم الاجرا از اول مهر ماه ۱۳۷۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲/۲/۱۳ قانون روابط ... قانون تملک آپارتمان ها
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۸۰‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات مالی با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ ۲۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای حقوقی با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۴‬,‭‌ح‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات جزائی با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳‬,‭آ۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات کارشناسی ارشد رشته مدیریت ۸۵- ۷۰
تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۲۸۲۲۴۴۱۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ماده واحده و تبصره های قانون بودجه سال ۱۳۶۱-
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فهرستنویسی منابع الکترونیکی با استفاده از قواعد فهرستنویسی انگلو - امریکن
تهران چاپار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۴/۱۵‬,‭آ۵۶‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برق خراسان از نگاه آمار سال ۱۳۸۴
شرکت برق منطقه ای خراسان ؛  خراسان شرکت برق منطقه ای خراسان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۳۲۲۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بکارگیری استاندارهای حسابداری شماره ۱۶[ شانزده ]تسعیر ارز
بزرگ اصل ، موسی ؛  تهران سازمان حسابرسی مدیریت تدوین استانداردها   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۲۶‬,‭‌ب۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9