کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌
دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
اش‍ع‍ه‌ ای‍ک‍س‌
ه‍م‍ای‍ش‌
ج‍اواavaj
م‍ال‍ی‍ات‌ ب‍ر درآم‍د -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
رم‍زن‍گ‍اری‌ داده‌ه‍ا
ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ت‍لاوت‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
آم‍ار ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌
ن‍رم‌ اف‍زار --پ‍ری‌ م‍اورا ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ پ‍روژه‌ ه‍ا
ت‍ران‍س‍ف‍ورم‍ر
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌
ب‍ودج‍ه‌ -- ای‍ران‌
ت‍ع‍ری‍ف‌ م‍دی‍ری‍ت‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
 
پدیدآور:
ن‍ادری‌، م‍ج‍ی‍د،۱۳۲۳-
گ‍ب‍ن‍ی‍ه‌، آن‍دره‌
ح‍م‍ی‍دی‌زاده‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۵-
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ه‍ری‍س‌، پ‍ل‌ ای‍س‍ت‌ وود
ف‍ی‍روزآب‍ادی‌ ، ل‍ی‍ل‍ی‌، ۱۳۵۵-
ب‍م‍ان‍ی‌،م‍ه‍ران‌۱۳۴۱
ص‍اب‍ر، داود
 
ناشر:
س‍رآم‍د
دی‍دار
ف‍ره‍ن‍گ‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
دوران‌
ت‍رم‍ه‌
ت‍وان‍ی‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر پ‍ای‍ت‍خ‍ت‌
دب‍ی‍ر خ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌
م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌
س‍ه‍ا دان‍ش‌
ب‍زرگ‍راه‌ ن‍رم‌اف‍زار
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌
پ‍ی‍روز ال‍وان‌
ک‍م‍الان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ارگ‍ل‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ وآم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌(ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌)
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍الان‍ه‌ م‍رک‍ز اطلاع‌ رس‍ان‍ی‌ - گ‍روه‌ آم‍ار ب‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
نقش توابع درهم ساز در رمزنگاری و امنیت
نادری ، مجید،۱۳۲۳- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭ر۸‌ن۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تصمیم گیری هوشمند خلاق ( هوش هیجان )
حمیدی زاده ، محمدرضا، ۱۳۳۵- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۴۸‬,‭‌ح۸‌ت۱۳۸۵۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اشعه ایکس
گبنیه ، آندره ؛  تهران انتشارات وآموزش انقلاب اسلامی (شرکت سهامی )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۴۸۲‬,‭‌گ۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تصویر روی آب
صابر، داود ؛  تهران سرآمد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۶۰۸۴‬,‭‌م۳۷‌ص۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام رنگی Excel 2007
تهران سها دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌م۲۸۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
قرآن چهار استاد
تهران فرهنگ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: 33 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش چند رسانه ای Java Script برای طراحی صفحات پویا در اینترنت
تهران بزرگراه نرم افزار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: 77-I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پروژه تحقیقاتی ساخت ترانسفورمر اندازه گیری هوایی انرژی فشار متوسط(M.O.F)
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی ؛  تبریز شرکت توزیع نیروی برق   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: گ‌-۲۸۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
گزارش های آماری صنعت برق ۱۳۸۶
تهران انتشارات سالانه مرکز اطلاع رسانی - گروه آمار برق   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: 344 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
شناسنامه مشاغل صنعت برق
تهران معاونت منابع انسانی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: 66 F
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین استخدامی و اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات مشتمل بر قانون استخدامی کشور - مقررات استخدامی شرکت های دولتی ...
تهران کمالان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ و ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با آخرین اصلاحات و الحاقات به همراه آئین نامه ها، تصویب نامه ها، بخشنامه ها...
تهران کمالان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور
تهران معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی :قانون بیمه بیکاری ، قانون تامین اجتماعی ...همراه با آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴/۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش Windows vista
فیروزآبادی ، لیلی ، ۱۳۵۵- ؛  تهران پیروز الوان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌ف۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قوانین ، مقررات و آئین نامه های دیوان محاسبات عمومی کشور، تنظیم بخشی از مقررات مالی کشور همراه با قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
همایش تخصصی ارزیابی و توسعه مدیران ( ۱۳و۱۴تیرماه ۱۳۸۶ - تهران )
تهران دبیر خانه کنفرانس   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۹‬,‭‍ه۷۶‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ Primavera پائول هریس ]
هریس ، پل ایست وود ؛  تهران کامپیوتر پایتخت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۶‬,‭‌ه۴‌ک۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کایزن
بمانی ،مهران ۱۳۴۱ ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌ب۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دستورالعمل واگذاری سریع انشعاب هوایی مشترکین دیماندی در ولتاژ اولیه
وزارت نیرو .شرکت توانیر ؛  تهران توانیر   ، [۱۳۸۶]
شماره راهنما: گ‌-۳۷۴/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9