کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ -ای‍ران‌ -ت‍ف‍س‍ی‍ر و اس‍ت‍ن‍ب‍اط
م‍خ‍اب‍رات‌ -- س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍د زن‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ س‍رم‍ای‍ش‍ی‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ ش‍اره‌ ه‍ا
ب‍ح‍ران‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ رق‍م‍ی‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
دادگ‍اه‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ش‍ه‍رداری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ -- ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ث‍ب‍ت‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- ج‍ذب‌
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌ - ای‍ران‌ -ت‍ف‍س‍ی‍ر و اس‍ت‍ن‍ب‍اط
ب‍رق‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا - اطم‍ی‍ن‍ان‌ پ‍ذی‍ری‌
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ا
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
آم‍ار
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -ای‍ران‌ - ت‍ف‍س‍ی‍ر و اس‍ت‍ن‍ب‍اط
ای‍ران‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، ۱۳۸۳- ۱۳۸۷
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ان‌، ح‍س‍ام‌ ال‍دی‍ن‌
م‍ن‍ص‍وری‌، ش‍ب‍ن‍م‌
وح‍ی‍دی‌، ب‍ه‍روز
ب‍ی‍ل‍ی‍ن‍ت‍ون‌، روی‌
ای‍ران‌ .ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌
دی‍دار
ک‍ارگ‍زار رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ه‍زاره‌ ق‍ف‍ن‍وس‌
دوران‌
ج‍اودان‍ه‌
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍رم‍ان‌
ن‍ش‍ر دوران‌
ن‍ش‍ر دی‍دار
م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ دان‍ش‌ و ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ن‍اق‍وس‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌- ک‍ارب‍ردی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ آب‌ وب‍رق‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نشست های قضایی ، مسایل قانون مدنی
تهران جاودانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌م۳۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت
بیلینتون ، روی ؛  تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۱۰‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نشست های قضایی ، مسایل قانون آیین دادرسی کیفری جلد اول
تهران جاودانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۶۵۰‬,‭‌م۳۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نشست های قضایی ، مسایل قانون مجازات اسلامی جلد دوم
تهران جاودانه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۲۸‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ژنراتور، ترانسفورماتور، خط انتقال ، برقگیر وکلید
وحیدی ، بهروز ؛  کرمان خدمات فرهنگی کرمان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭و۰۴/۳‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
برق یزد از نگاه آمار۱۳۸۷
تهران معاونت برنامه ریزی و تحقیقات   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: 32 E
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
طراحی خودکار مدارهای دیجیتال با[ FPGA اف .پی .جی .ای ]و زبان توصیف سخت افزار[ VHDLوی .اچ .دی .ال ]با بیش از ۱۴۰ مثال ...
تهران ناقوس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: 59 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه ضوابط، آیین نامه ها، دستورالعمل ها،وبخش نامه های منابع انسانی
معاونت تحقیقات ومنابع انسانی - دفترتوسعه منابع انسانی ؛  تهران موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی صنعت آب وبرق   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: 408 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
ماهنامه دانش و کامپیوتر ( نسخه الکترونیکی )
تهران ماهنامه دانش و کامپیوتر   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: 189 I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مدیریت بحران
بیان ، حسام الدین ؛  تهران کارگزار روابط عمومی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: گ‌-۴۱۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده فارسی
 
 
یازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، ۷ تا ۹ خرداد ۱۳۸۷ دانشکده مهندسی میکانیک
تهران ۱۳۸۷
شماره راهنما: 17 H
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
درآمدی بر دانشنامه ارتباطات و فناوری اطلاعات
تهران هزاره قفنوس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: 194 I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مقایسه ترمواکونومیکی بکارگیری سیستم های سرمایشی تراکمی و جذبی پهنه های آب و هوایی ایران
منصوری ، شبنم ؛  تهران ۱۳۸۷
شماره راهنما: گ‌-۳۹۰۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری :شوراهای اسلامی - قوانین شهرداری ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۳۷‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات ثبتی :ثبت اسناد و املاک - ثبت احوال - ثبت شرکت ها - ثبت علائم و اختراعات - دفاتر اسناد رسمی همراه با آراء وحدت رویه ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۶‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی :حدود - قصاص - دیات - تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات و ...همراه با قانون تعزیرات حکومتی ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳‬,‭آ۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱مجلس شورای اسلامی و مصوب ۱۳۸۳/۷/۱۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه با جداول مربوطه
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دوران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ ، اصلاحات تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ . قانون مدنی با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با قانون مسئولیت مدنی
ایران .قانون اساسی ( جمهوری اسلامی ) ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴‬,‭۵۱۳۵۸//‌ی۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ همراه با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قوانین ، مقررات و آئین نامه های دیوان محاسبات عمومی کشور، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دیدار   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9