کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۹
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اک‍س‍ل‌
ن‍ق‍ش‍ه‌
خ‍ص‍وص‍ی‌ س‍ازی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
آم‍وزش‌lmth
ب‍رق‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا
ب‍رق‌ - س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ا -م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍او غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌
وی‍رای‍ش‌
آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ گ‍ازی‌
ن‍رم‌ اف‍زار -ت‍ول‍ی‍د
آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍ع‍رف‍ی‌
ای‍ران‌ -- ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا
آم‍وزش‌
ف‍راه‍م‌ آوری‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ن‍ق‍د ک‍ت‍اب‌
 
پدیدآور:
لاج‍وردی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ولای‍ت‍ی‌ ، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
اش‍رف‍ی‌ ری‍زی‌، ح‍س‍ن‌
ب‍اب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
س‍ع‍ادت‌ ، ه‍ادی‌
ص‍دی‍ق‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ن‍ی‍ا، پ‍ری‍دخ‍ت‌
دوران‍ت‌، ف‍ی‍ون‍ا
ع‍اب‍دی‍ن‍ی‌ م‍طل‍ق‌، ک‍اظم‌
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
گ‍س‍ت‍رش‌ دن‍ی‍ای‌ ن‍رم‌ اف‍زار
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌ : چ‍اپ‍ار
چ‍اپ‍ار
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ م‍ج‍ل‍س‌
پ‍ارس‍ی‍ان‌
ف‍راگ‍ف‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ره‍ن‍م‍اگ‍س‍ت‍ران‌ اطلاع‍ات‌
ش‍رک‍ت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ل‍ی‌ پ‍ت‍روش‍ی‍م‍ی‌
ب‍ا ف‍رزان‍گ‍ان‌
پ‍ی‍ام‌ پ‍وی‍ا
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل بررسی سیستم های قدرت
ولایتی ، محمدحسین ؛  تهران پیام پویا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰‬,‭‌س۷‌ب۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بررسی سیستم های قدرت
سعادت ، هادی ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌س۷‌ب۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کاربردی متدولوژی RUP برای تولید و توسعه سیستم های نرم افزاری
اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌م۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع ورد۲۰۱۰
تهران پارسیان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: 585 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع اکسل به همراه نرم افزار ( سطح مقدماتی ، متوسط، پیشرفته )
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: 452 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع اتوکد ( مباحث دو بعدی )به همراه نرم افزار
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: 454 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع پاورپوینت ۲۰۱۰ به همراه نرم افزار( سطح مقدماتی ، متوسط، پیشرفته )
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: 455 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
معرفی مشرکت پتروشیمی رازی (RPC)
تهران شرکت صنایع ملی پتروشیمی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: 523 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع اتوکد ( مباحث سه بعدی )به همراه نرم افزار
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: 453 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
نرم افزار نقشه گردشگری راه های ایران ۸۹ + نقشه تهران + کتاب نقشه راه ها
تهران رهنماگستران اطلاعات   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: 58 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی ،اندازه گیری و تجزیه و تحلیل آلاینده های ۲۱ نیروگاه کشور
صدیق ابراهیم نیا، پریدخت ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: گ‌-۲۸۵۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
الزامات و نتایج خصوصی سازی
تهران مرکز پژوهش های مجلس   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: 255 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع اچ .تی .ام .ال به همراه نرم افزار( سطح مقدماتی ، متوسط، پیشرفته )
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: 457 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع ورد ۲۰۱۰ به همراه نرم افزار( سطح مقدماتی ، متوسط، پیشرفته )
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: 456 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آیین نقد کتاب :راهنمایی برای کتابداران ، نویسندگان و مترجمان
اشرفی ریزی ، حسن ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۹۸‬,‭‌ن۷‌ف‍لا۵۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ویراستار یک دقیقه ای ( آموزش ویرایش برای همه )
عابدینی مطلق ، کاظم ؛  قم فراگفت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۶۲‬,‭‌ع۲و۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مذاکره و قرارداد برای منابع اطلاعاتی دیجیتالی
دورانت ، فیونا ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۸۹‬,‭د۸۶‌م۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه علم اطلاعات
محسنی ، حمید ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭‌م۶و۲‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نقشه تهران سال ۱۳۸۹ - ویژه خودرو
لاجوردی ، محمدحسین ؛  تهران با فرزانگان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭G‬,‭۲۲۵۵‬,‭‌ل ۲‌ن۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر یادگیری الکترونیکی
بابایی ، محمود ؛  تهران پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران : چاپار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸/۵‬,‭‌ب۱۷‌م۷‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9