کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ره‍ن‍گ‌
ح‍داک‍ث‍ر ب‍ار
آف‍ی‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
س‍رد س‍ازی‌
م‍ب‍دل‌ ه‍ای‌ گ‍رم‍ای‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ،۱۳۸۹- ۱۳۹۳
آلای‍ن‍ده‌ ه‍ای‌ گ‍ازی‌
ب‍رق‌ - ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ا
پ‍س‍ت‌
آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اج‍رای‌ ک‍ار -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ - م‍ش‍ارک‍ت‌ وال‍دی‍ن‌
ب‍رق‌
آم‍وزش‌
ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
آم‍وزش‌ زب‍ان‌
 
پدیدآور:
ص‍ال‍ح‍ی‌ ف‍ر، ص‍اب‍ر،- ۱۳۶۵
ح‍ای‍ری‌، ه‍م‍ای‍ون‌
ح‍س‍ی‍ن‌زاده‌، ی‍ع‍ق‍وب‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ، م‍ه‍دی‌ ، ۱۳۵۴-
لاه‍وت‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۵۳ - ، ش‍رک‍ت‌ ت‍رن‌،
ص‍دی‍ق‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ن‍ی‍ا، پ‍ری‍دخ‍ت‌
اس‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر، ۱۳۶۱-
اح‍م‍دزاده‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۵۸-
س‍ک‍ر، ج‍ی‍ن‌
س‍رپ‍رس‍ت‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۵۴-
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
ک‍ی‍وم‍رث‌
دی‍دار
ک‍ت‍اب‍دار، چ‍اپ‍ار
چ‍اپ‍ار
ش‍رک‍ت‌ م‍ت‍ن‌
پ‍رورش‌ ان‍ف‍ورم‍ات‍ی‍ک‌ پ‍ای‍ت‍خ‍ت‌
دوران‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌ ، ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ وان‍ت‍ش‍ار ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ج‍اودان‍ه‌، ج‍ن‍گ‍ل‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ن‍ی‍رو
پ‍ارس‍ی‍ان‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ال‍ی‍اس‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دک‍ت‍ر م‍ق‍ص‍ودی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
م‍ش‍ان‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های زمین و رفتار شبکه های برق
حایری ، همایون ؛  تهران پژوهشگاه نیرو   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴/۲‬,‭‌ح۲‌س۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
حداکثر بار و انرژی شرکت برق منطقه ای کرمان
شرکت توانیر .دفتر مطالعات پایایی و برآورد بار ؛  تهران شرکت توانیر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: گ‌-۲۳۳۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
تهیه دستورالعمل طراحی لرزه ای پست های انتقال نیرو
شرکت سهامی خدمات مهندسی برق - مشانیر ؛  تهران مشانیر   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: گ‌-۲۵۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی ،اندازه گیری و تجزیه و تحلیل آلاینده های ۲۱ نیروگاه کشور
صدیق ابراهیم نیا، پریدخت ؛  تهران شرکت متن   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: گ‌-۲۸۳۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش زبان اسپانیایی -
تهران پرورش انفورماتیک پایتخت   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: 99 F
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش کابردی پی اچ پی ۵ به همراه فایل پروژه های تمرینی بدون محدودیت در دفعات نصب و اجراء
تهران پارسیان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: 115 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
متن کامل قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( ۹۰-۱۳۹۴)
تهران تلفن ناشر : ۰۲۱-۶۶۴۱۴۴۹۲,نمابر ناشر ; ۰۲۱-۶۶۹۵۰۴۴۶,آدرس ناشر :خیابان انقلاب بین دانشگاه و فخررازی پلاک ۱۲۰۲ طبقه زیر همکف انتشارات کیومرث کیومرث   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبدل های حرارتی پوسته و لوله
اسدی ، علی اکبر، ۱۳۶۱- ؛  تهران انتشارات دکتر مقصودی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۳‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چیلرها :راهنمای صنعتی و کاربردی چیلرهای سانترفیوژ آب - جذبی - مارپیچ
لاهوتی ، رضا، ۱۳۵۳ - ، شرکت ترن ، ؛  تهران انتشارات دکتر مقصودی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۴۹۲‬,‭‌ج۹‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سیستم اتوماسیون [ DCS دی سی اس ]در پست های برق فشار قوی =Distributed Control systems
صالحی فر، صابر،- ۱۳۶۵ ؛  تهران انتشارات الیاس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۸‬,‭‌ف۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مشارکت والدین در موفقیت فرزندان ( راهنمای عملی )
حسینی ، مهدی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۸/۵‬,‭‌ح۵‌م۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰ )مشتمل بر قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ...
تهران معاونت تدوین ، تنقیح وانتشار قوانین و مقررات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭،/آ۲۸،‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری الکترونیکی و کتابخانه دیجیتال
سکر، جین ؛  تهران کتابدار، چاپار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۸/۵‬,‭‌س۷‌ی۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بازاندیشی در فرهنگ و رسانه
احمدزاده کرمانی ، روح الله ، ۱۳۵۸- ؛  تهران bتلفن ناشر , :88899680نمابر ناشر , ;88903798آدرس ناشر :تهران خیابان ولیعصر بعد از تقاطع زرتشت کوچه نوربخش پلاک 40 چاپار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲۱‬,‭‌ف‍لا۳‌ب۲‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش آفیس ۲۰۱۰
سرپرست ، علی اکبر، ۱۳۵۴- ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭آ۷،‌س۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر سنجش عملکرد
حسین زاده ، یعقوب ؛  تهران bتلفن ناشر , :88899680نمابر ناشر , ;88903798آدرس ناشر :تهران خیابان ولیعصر بعد از تقاطع زرتشت کوچه نوربخش پلاک 40 چاپار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵/۵۵۴۹/‌ف‍لا۲۶،‌ح۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
(جیبی )مجموعه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰ )مشتمل بر قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ...
تهران معاونت تدوین ، تنقیح وانتشار قوانین و مقررات   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭،/آ۲۸،‌ف‍لا‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قوانین ومقررات استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام - استخدام شرکت های دولتی - استخدام پیمانی - استخدام بانک های دولتی و...
تهران دیدار   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۹۷۰‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری قانون رسیدگی به تخلفات اداری ...
تهران دوران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۸۲‬,‭‌ت۳آ۱۳۸۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۴-۱۳۹۰).
تهران جاودانه ، جنگل   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9