کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌
ان‍رژی‌ -- م‍ص‍رف‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ خ‍ب‍ره‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ت‍ورب‍ی‍ن‌ه‍ای‌ ب‍خ‍ار
ب‍رق‌ -- ن‍ی‍رو -- ت‍وزی‍ع‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ث‍ب‍ت‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
واژه‌ پ‍ردازی‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ر ا .وی‌ .آر .ات‍م‍ل‌
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ای‍ران‌ -- م‍ع‍م‍اری‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
ح‍س‍ن‌ ب‍ص‍ری‌ -، ۲۱- ۱۱۰ ق‌
 
پدیدآور:
ون‍ت‍رلا، اس‍ک‍ات‌ دب‍ل‍ی‍و
ح‍ی‍دری‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌
ب‍ل‍وخ‌، ه‍ای‍ن‍ت‍س‌ پ‌.
م‍ه‍اج‍ری‌، ع‍ل‍ی‌
ج‍ام‍پ‍ائ‍ل‍و، ت‌ون‍ی‌
ب‍رب‍ن‍د، س‍ی‍دع‍ل‍ی‌
رب‍ان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
م‍ج‍ی‍د ن‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌
ل‍ی‍ب‍ووی‍ت‍س‌، ج‍ی‌
ت‍ف‍ک‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
ک‍ی‍وم‍رث‌
چ‍اپ‍ار
دوران‌
م‍س‍ع‍ود رب‍ان‍ی‌
خ‍ان‍ه‌ ک‍ت‍اب‌
ان‍س‍ان‌ ام‍روز
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ت‍ی‍ن‌
ف‍ک‍رس‍ازان‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز
م‍ذاک‍ره‌
ن‍ش‍ر ف‍را
دای‍ره‌ دان‍ش‌
ب‍ن‍ی‍اد ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ردا
ب‍ه‌آوران‌، ک‍ل‍ک‌ زری‍ن‌
ن‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
روش های آینده نگاری تکنولوژی
تهران بنیاد توسعه فردا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: 269 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش : آموزه هایی از مهندسی دانش
لیبوویتس ، جی ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌خ۲‌ل۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
کتاب آموزشی Text Maker 2012
تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: 577 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد میکروکنترلرهای AVR
حیدری ، عبدالرحمن ؛  تهران به آوران ، کلک زرین   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ح۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتی
تهران کیومرث   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
معماری فضاهای کتابخانه ای
تهران چاپار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۹/۲‬,‭‌ف‍لا۹‍ه۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق ثبت املاک
تفکریان ، محمود ؛  تهران نگاه بینه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۶‬,‭‌ت۷‌ح۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آیین رسیدگی در دادسرا
مهاجری ، علی ؛  تهران فکرسازان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۶۵۱‬,‭‌م۹آ۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات آئین دادرسی مدنی ...با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با آراء وحدت رویه ...
تهران دوران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۰۳/۸‬,‭‌ق۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
توربین های بخار طراحی ، کاربرد، به روزرسانی
بلوخ ، هاینتس پ . ؛  تهران دایره دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۳۵‬,‭‌ب۸‌ت۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حسن بصری ، افسانه یا واقعیت
تهران خانه کتاب   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷۸/۳‬,‭‌ح۵‌ث۲۳۰۸۳‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
توربین های گاز اصول و کاربردها
جامپائلو، ت ونی ؛  تهران دایره دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۷۸‬,‭‌ج۲‌ت۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حقوق ثبت املاک
تفکریان ، محمود ؛  تهران نگاه بینه   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۶‬,‭‌ت۷‌ح۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ترانسفورماتورهای توزیع
مجید نیا، مصطفی ؛  تهران دایره دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۵۵۱‬,‭‌م۳‌ت۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۹۱
تهران مذاکره   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بهره برداری بهینه از شبکه های توزیع برق
بربند، سیدعلی ؛  تهران فرهنگ متین   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ب۳۶‌ب۹‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی و استقرار سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استانداردISO ۵۰۰۰۱
ربانی ، مسعود ؛  تهران مسعود ربانی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۳/۳‬,‭ر۲۴ط۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مصوبات ناظر بر سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مالی واداری
یزد انسان امروز   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۵‬,‭‌م۳‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده فارسی
 
 
کاربرد میکروکنترلرهای AVR
تهران به آوران ، کلک زرین   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: 673 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قدرت مثبت اندیشی در کسب و کار
ونترلا، اسکات دبلیو ؛  تهران نشر فرا   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۸‬,‭و۹‌ق۴‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9