کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ه‍وش‍م‍ن‍د ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌ -- ژاپ‍ن‌
م‍ال‍ی‍ات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ف‍اطم‍ه‌ زه‍را( -س‌ )-،۸ ؟ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۱۱ ق‌
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ت‍ف‍ک‍ر ان‍ت‍ق‍ادی‌
ک‍ارآم‍دی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
آب‌ ه‍ای‌ ش‍ور -- ن‍م‍ک‌ زدای‍ی‌ -- ف‍رای‍ن‍د ت‍ب‍ادل‌ ی‍ون‍ی‌
ب‍ازرگ‍ان‍ان‌ زن‌ - ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
ق‍وم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- اورام‍ان‌
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۷۹۲ ق‌ . -دی‍وان‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اخ‍لاق‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
رادی‍و -- م‍داره‍ا -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
م‍ق‍ال‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌
ان‍ت‍خ‍اب‌( روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)
 
پدیدآور:
س‍پ‍ه‍ر، ف‍رش‍ت‍ه‌،( ع‍رب‌ زاده‌)
ص‍ادق‌ زاده‌ وای‍ق‍ان‌، ع‍ل‍ی‌
رض‍ازاده‌ م‍ه‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ن‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
گ‍لاس‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌
ک‍اوی‌، اس‍ت‍ی‍ون‌ آر.
رض‍وی‌، ب‍ه‍زاد
اپ‍ل‌ ب‍ام‌، س‍ام‍وئ‍ل‌ ب‍ی‌
آت‍ش‌ پ‍ور، س‍ی‍دح‍م‍ی‍د
م‍ح‍م‍دپ‍ور، اح‍م‍د
اس‍ت‍ادج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍د
گ‍ی‍م‍س‍ن‌، ل‍و
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
ک‍ی‍وم‍رث‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍ای‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
دوران‌
ام‍ی‍د م‍ه‍ر
ف‍را
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ن‍ص‌
اب‍وع‍طا
م‍ذاک‍ره‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ب‍ک‍ه‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌، اداره‌ ک‍ل‌ ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
ن‍ش‍ر دوران‌
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ خ‍واه‍ران‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ه‍اج‍ر
س‍ای‍ه‌ س‍خ‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
دستگاه ضبط کننده اطلاعات دینامیکی (DSR) با قابلیت تبدیل شدن به PMU
تهران مدیریت شبکه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: 189 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
صراحی می ناب
سپهر، فرشته ،( عرب زاده ) ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۳۵‬,‭‌س۲۷‌ص۴‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
میکروالکترونیک RF
رضوی ، بهزاد ؛  تهران نص   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۶۵۶۰‬,‭ر۶‌م۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
۲۵اصل اساسی در مقاله نویسی
رضازاده مهریزی ، محمدحسین ؛  تهران کتابخانه فرهنگ   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۵۰۰‬,‭ر۶‌ب۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات و جریان اطلاعات در سازمانها
صادق زاده وایقان ، علی ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌ص۱۶‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
انسان برای زندگی بهتر ۳
استادجعفری ، محمد ؛  قم حوزه علمیه قم ، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران ، مرکز نشر هاجر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷/۲‬,‭‌ف‍لا۴۶۶‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تجربه نوسازی مطالعه تغییر و توسعه در هورامان با روش نظریه زمینه ای
محمدپور، احمد ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۰۱‬,‭و۴۲‌م۳‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کارآفرینان پیروز، زنان سازنده
گیمسن ، لو ؛  تهران فرا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۰۵۳‬,‭‌گ۹‌ک۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چارت تئوری انتخاب
گلاسر، ویلیام ؛  تهران سایه سخن   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۱۱‬,‭‌گ۸‌چ۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور....
تهران ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۲۸‬,‭آ۲۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مصوبه ۱۹/۳/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی
تهران نشر دوران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتی
تهران کیومرث   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۷۳‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ره آورد یک سفر
مشهد امید مهر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۱۰۵‬,‭ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مقررات صادرات و واردات و آئین نامه اجرایی آن به ضمیمه جداول ...=Export-Import regulation
تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۴۰۷‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ارزشمندی سازمانی
آتش پور، سیدحمید ؛  تهران ابوعطا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۹‬,‭آ۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اعتماد هوشمندانه
کاوی ، استیون آر. ؛  تهران ابوعطا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۷‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تفکر انتقادی
نیستانی ، محمدرضا ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۴۱‬,‭‌ن۹۴‌ت۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
یون زدایی از آب و فرآیندهای شیمیایی با استفاده از رزین های تعویض یونی
اپل بام ، ساموئل بی ؛  تهران انتشارات حایر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌ف‍لا۲‌ی۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۹۲کل کشور به انضمام قانون سه دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۲
تهران مذاکره   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی پرورشی نوین
سیف ، علی اکبر ؛  تهران دوران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌س۸۸ر۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9