کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍ع‍ام‍لات‌ دول‍ت‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ن‍وآوری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
پ‍روج‍ک‍ت‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ه‍وش‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌
ات‍وک‍د( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ض‍اب‍طی‍ان‌ -، م‍ن‍ص‍ور -، ۱۳۴۹ -- س‍ف‍ره‍ا -- خ‍اطرات‌
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
آرک‌ ج‍ی‌ .آی‌ .اس‌
ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وی‌ -- ای‍ران‌
ک‍ات‍ی‍ا( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ح‍ری‌ -، ع‍ب‍اس‌ -، ۱۳۱۵ - ۱۳۹۲ -- دوس‍ت‍ان‌ و آش‍ن‍ای‍ان‌ -- خ‍اطرات‌
 
پدیدآور:
ض‍اب‍طی‍ان‌، م‍ن‍ص‍ور
ن‍اص‍ری‌، م‍س‍ع‍ود
اح‍م‍دی‍ان‌ ن‍ژاد، داوود
داج‍س‍ون‌، م‍ارک‌
اخ‍وان‌ م‍ه‍دوی‌، م‍ح‍س‍ن‌
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
گ‍اردن‍ر، ه‍وارد
ه‍ی‍ث‌، چ‍ی‍پ‌
ب‍ای‍زی‍دی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ک‍رم‍ان‍ی‌، آن‍اه‍ی‍ت‍ا
ش‍م‍س‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ق‍ره‌داغ‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
س‍ن‍ج‍ری‌، س‍ارا
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
م‍ث‍ل‍ث‌
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ع‍اب‍د
م‍رب‍ع‌ آب‍ی‌، روزن‍ام‍ه‌ م‍ن‍اق‍ص‍ه‌ م‍زای‍ده‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌
ع‍اب‍د، م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌
دراک‌
ب‍ازت‍اب‌
م‍ذاک‍ره‌
آری‍ان‍اق‍ل‍م‌
س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه آموزش زبان انگلیسی
تهران ۱۳۹۳
شماره راهنما: 51 T
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ادله ی اثبات دعوا حقوق ماهوی و شکلی
شمس ، عبدالله ؛  تهران دراک   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۰‬,‭‌ش۸۴‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
تهران مذاکره   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
تهران گنج دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات برگزاری مناقصه و مزایده ۲
قره داغلی ، علی ؛  تهران مربع آبی ، روزنامه مناقصه مزایده   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۵۴‬,‭‌ق۹‌ق۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ذهن های پنجگانه ، ضرورت های موفقیت در زندگی آینده
گاردنر، هوارد ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۳۲/۳‬,‭‌گ۲‌پ۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی AutoCAD 2012 برای طراحان
تهران عابد، مهرگان قلم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭ر۲۴۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی ARC GIS 10
سنجری ، سارا ؛  تهران عابد، مهرگان قلم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭G‬,‭۷۰/۲۱۲‬,‭‌س۹ر۲۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مارک دو پلو
ضابطیان ، منصور ؛  تهران مثلث   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭G‬,‭۴۶۵‬,‭‌ض۲‌م۱۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی CATIA
تهران عابد   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ک۲‌ج۷۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش سریع Microsoft office project 2010
احمدیان نژاد، داوود ؛  تهران عابد، مهرگان قلم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌ف‍لا۳۲۵‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سر دلبران
کرمانی ، آناهیتا ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۲۰‬,‭آ۴۶‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آزمون فرضیه با نرم افزارSPSS
اخوان مهدوی ، محسن ؛  تهران انتشارات جامعه شناسان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
صفر لوح پیدایش جهان ده بعدی تولد و مرگ در فیزیک جدید
ناصری ، مسعود ؛  تهران مثلث   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۶‬,‭‌ن۲‌ص۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ایده عالی مستدام
هیث ، چیپ ؛  تهران آریاناقلم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۰۳۳‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی MATLAB
تهران عابد، مهرگان قلم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭ر۱۷‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی مباحث پیشرفته مهندسی برق باMATLAB
جمشیدی ، نیما ؛  تهران عابد، مهرگان قلم   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ج۸آ۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری شبکه
خلیلی ، محمدرضا ؛  تهران عابد   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۵/۵‬,‭‌خ۸۴آ۸‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل داده های پرسشنامه ای به کمک نرم افزارSPSS (PASW)22
بایزیدی ، ابراهیم ؛  تهران عابد   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ب۲‌ت۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت نوآوری و تکنولوژی
داجسون ، مارک ؛  تهران بازتاب   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۷۳/۸‬,‭د۲‌م۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9