کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍وم‍لا( ! ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- دس‍ت‍ور
ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‌
اق‍ت‍ص‍اد
ن‍ف‍ت‌ -ف‍راورده‌ ه‍ا -ق‍ی‍م‍ت‌ ه‍ا
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ف‍ت‍وش‍اپ‌ ادوب‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ ت‍وان‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ -- روش‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌
خ‍لاق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
ان‍رژی‌ -- اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
م‍ص‍ورس‍ازی‌ اطلاع‍ات‌
رق‍اب‍ت‌
ع‍ن‍ص‍ر ه‍ای‌ آلای‍ن‍ده‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
 
پدیدآور:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌
م‍دی‍ری‌ ، اح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌
ک‍ل‍ی‌ ، ت‍ام‌
ی‍گ‍ان‍ه‌، ف‍ری‍دون‌
ن‍وب‍خ‍ت‌ ، ب‍ه‍ن‍ام‌
ع‍طی‍ف‍ه‌ پ‍ور، س‍ی‍د ب‍ه‍زاد، ۱۳۶۵-
ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌ ف‍ره‍ا دل‍و ، رض‍ا
گ‍ران‍پ‍ای‍ه‌ ، ن‍ص‍رت‌ ال‍ل‍ه‌
ش‍ی‍ف‌، پ‍ی‍ت‍ر دی‌.
طال‍ب‍ی‌ ، ح‍م‍ی‍درض‍ا
ک‍ارول‍و، س‍ال‍وات‍وره‌
اس‍م‍ی‍س‍ی‍ک‍لاس‌، م‍ارک‌
ب‍ادام‍ی‌ ن‍ج‍ات‌ ، ح‍م‍ی‍د
م‍ک‌گ‍راث‌، ری‍ت‍ا گ‍ون‍ت‍ر
ل‍ی‌ ، ون‌ ی‍وان‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ اب‍رده‌ ، رض‍ا
ادم‍ی‍ن‍ی‍س‍ت‍ر، ج‍وزف‌ ا
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۴۴-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌
آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌
چ‍اپ‍ار
ک‍وی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر دی‍دار
م‍ب‍ل‍غ‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۱۲/۱۳ قانون تجارت الکترونیکی ... قانون جدید صدور چک
تهران نشر دیدار   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۳/۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع SPSS 22
اسماعیلیان ، مهدی ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌ف‍لا۳ر۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
گرامر کامل زبان انگلیسی
مدیری ، احمد حسین ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۱۳۰‬,‭‌م۴‌گ۴۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
افزاره های تار( فیبر )نوری
گرانپایه ، نصرت الله ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، انتشارات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۳‬,‭‌گ۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی احتمالاتی سیستم های انتقال قدرت
لی ، ون یوان ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۹۰۱‬,‭‌ل۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی PLC پایه
عباسیان فرها دلو ، رضا ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ع۲آ۷۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع SPSS 22
اسماعیلیان ، مهدی ،۱۳۴۴- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۶۶۴۸۲۵۵۴،آدرس ناشر :تهران - میدان انقلاب - خ کارگر جنوبی - قبل از چهار راه لبافی نژاد پلاک ۱۲۵۱ دیباگران تهران   ، ۱۳۹۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قیمت نفت در گذر زمان
کارولو، سالواتوره ؛  تهران کویر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۵۶۰/۴‬,‭‌ک۱۵‌ق۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی احتمالاتی سیستم های انتقال انرژی الکتریکی
لی ، ون یوان ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۹۰۱‬,‭‌ل۹‌ب۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
الکترومغناطیس
ادمینیستر، جوزف ا ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۶۰‬,‭‌ف‍لا۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آموزش میکروکنترلرهای ( PIC همراه پروژه های عملی )
بادامی نجات ، حمید ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ب۲آ۷۶‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دید اقتصادی
شیف ، پیتر دی . ؛  تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۱/۵‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
( oomlaJاز پایه تا پیشرفته )
طالبی ، حمیدرضا ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۸۸۸۵‬,‭‌ج۹ط۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نهایت مزیت رقابتی
مک گراث ، ریتا گونتر ؛  تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۱‬,‭‌م۹‌ن۷‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آموزش جامع فتوشاپ سه بعدی
عطیفه پور، سید بهزاد، ۱۳۶۵- ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ع۵آ۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مهارت ها و قوانین کسب و کار
یگانه ، فریدون ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۱۸/۵‬,‭‌ی۸‌م۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قدرت گرافیک اطلاعات
اسمیسیکلاس ، مارک ؛  تهران چاپار   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۲‬,‭‌ف‍لا۵‌ق۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تبدیل مستقیم انرژی
حسینی ابرده ، رضا ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۳/۳‬,‭‌ح۵‌ت۲‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
هنر نوآوری
کلی ، تام ؛  تهران مبلغان   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۳‬,‭‌ک۸د۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی Windows 8.1
نوبخت ، بهنام ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵‌ن۸۳‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9