کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ام‍ور م‍ال‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو -- ت‍وزی‍ع‌
ای‍ران‌ . -وزارت‌ ن‍ی‍رو -- آی‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ج‍رای‍م‌ ن‍ظام‍ی‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
س‍رور اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌
دادگ‍اه‌ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ن‍رم‌اف‍زار ک‍ام‍ف‍ار
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
م‍ذاک‍ره‌
ان‍دروی‍د( م‍ن‍ب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
ای‍ث‍ارگ‍ران‌ ج‍ن‍گ‌ -- وض‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
م‍س‍ی‍ح‍ی‌، م‍ه‍رزاد
س‍لام‌ ، ع‍ب‍دال‍ح‍ی‌
م‍ه‍اج‍ری‌ ، م‍ح‍م‍د
گ‍ل‍دوی‍چ‌ ، دی‍وی‍د
ش‍ب‍ر، ض‍ح‍ی‌
خ‍س‍روی‌ ، رض‍ا
ن‍ج‍ف‍ی‌، ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
خ‍رس‍ن‍دی‌
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌،م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور، اداره‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ار
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ک‍ی‍ان‌
ع‍ل‍وم‌ روز
م‍ج‍د
روزن‍ام‍ه‌ رس‍م‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ک‍ل‍ی‍د آم‍وزش‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ ت‍ه‍ران‌
دای‍ره‌ دان‍ش‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دراک‌
خ‍ط س‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات آب ، برق و آب و فاضلاب مشتمل بر
تهران شرکت برق منطقه ای تهران   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۶۹۸‬,‭آ۲۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کلید اندروید
نجفی ، حسن ؛  تهران کلید آموزش   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف‍لا۸۴‌ن۳‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر
تهران ریاست جمهوری ، معاونت حقوقی ،معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵‬,‭‌ی۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی
تهران ریاست جمهوری ، معاونت حقوقی ،معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۳/۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های توزیع انرژی الکتریکی
سلام ، عبدالحی ؛  تهران علوم روز   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌س۸‌س۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش کاربردی SQL Server 2016
شبر، ضحی ؛  تهران انتشارات دانشگاهی کیان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۴‌ش۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مذاکرات برد -برد
گلدویچ ، دیوید ؛  تهران دایره دانش   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۴‌گ۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و امکان سنجی طرح های اقتصادی با Comfar مهندس یار
خسروی ، رضا ؛  تهران انتشارات دانشگاهی کیان   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵/۸‬,‭‌خ۵‌ت۳‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی مشتمل بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱...
تهران ریاست جمهوری ، معاونت حقوقی ،معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، اداره چاپ و انتشار   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۳/۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
قوانین آیین دادرسی کیفری ، جرایم نیروهای مسلح و الکترونیکی و مقررات مرتبط
تهران انتشارات دراک   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۵۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی و مقررات مرتبط
تهران انتشارات دراک   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران به انضمام آیین نامه ها، اصلاحیه ها ، اساسنامه و تصویبنامه
تهران روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۴۰‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
تهران مجد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
قانون تجارت به همراه آراء دیوان عالی کشور و نظرات اداره حقوقی
تهران خرسندی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۱۴‬,‭‌ح۹‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
تهران خط سوم   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۵‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی ( مصوب ۱۳۹۲)
تهران خرسندی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاقات مصوب ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ به انضمام
تهران خرسندی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۰۴‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به همراه آرا، دیوان عالی کشور و نظرات اداره حقوقی
مسیحی ، مهرزاد ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کاربردی حقوق عمومی
تهران خرسندی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۹۳/۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
قانون کار و تامین اجتماعی
مهاجری ، محمد ؛  تهران خرسندی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۴‬,‭‌م۹‌ق۲‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9