کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رق‌ -خ‍طوط -ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ه‍وش‍م‍ن‍د ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌ -- ژاپ‍ن‌
ب‍رآورد ب‍ار
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ب‍رق‌-خ‍طوط-ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ه‍ا و ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ ش‍ش‍م‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۹۵- ۱۳۹۹
ده‌ ق‍ان‍ون‌ طلای‍ی‌ خ‍لاق‍ی‍ت‌ و ارائ‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد
م‍ش‍اغ‍ل‌ - رده‌ ب‍ن‍دی‌
ب‍ودج‍ه‌ -ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ - ای‍ران‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ م‍ازن‍دران‌
ش‍ورای‌ ان‍ج‍م‍ن‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌ از ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌wal lanimirC -- narI
ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -رس‍ال‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ه‌
)رت‍وی‍پ‍م‍اک‍ ه‌م‍ان‍رب‍( ب‌ل‍طم‍
ج‍ل‍س‍ه‌ه‍ای‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ -- ای‍ران‌
ب‍ودج‍ه‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
روی‍ه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ -- ای‍ران‌
ان‍رژی‌، م‍ن‍اب‍ع‌ -- ای‍ران‌ -- آم‍ار
 
پدیدآور:
اف‍ض‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
خ‍ان‍ی‌، ن‍ادر
ش‍ک‍ری‌، رض‍ا، ۱۳۵۵-
ف‍رر، م‍ی‍گ‍وئ‍ل‌
ن‍ب‍ات‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
خ‍راس‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ وح‍ی‍د
22nd Electrical Distribution Conference
MATLAB R2017a 64bit
رج‍ب‍ی‌م‍ش‍ه‍دی‌، م‍ص‍طف‍ی‌
خ‍درزاده‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۳۶-
 
ناشر:
ن‍وی‍س‍ن‍ده‌
م‍درس‍ه‌ الام‍ام‌ ب‍اق‍ر ال‍ع‍ل‍وم‌ (ع‌)
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ س‍م‍ن‍ان‌
دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر، دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ف‍ن‍ی‌ و ب‍رآورد ب‍ار ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌
ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌، م‍رک‍ز م‍طب‍وع‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ب‍ازت‍اب‌
م‍ه‍اج‍ر
وزارت‌ ن‍ی‍رو، م‍ع‍اون‍ت‌ ام‍ور ب‍رق‌ و ان‍رژی‌
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ دائ‍م‍ی‌ ن‍ظام‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ا
دف‍ت‍ر ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ (ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر)
ودرگ‍ ک‌ی‍ن‍ورت‍ک‍ل‍ا ه‌ع‍س‍وت‍ ت‌ک‍رش‍
ف‍رم‍ن‍ش‌
ه‍زار رن‍گ‌
پ‍ی‍ک‌ ن‍ور
ن‍زه‍ت‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ و ان‍ت‍ش‍ار ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ش‍ور
ک‍ل‍ک‌ واژه‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌، ن‍ن‍ق‍ی‍ح‌ و ان‍ت‍ش‍ار ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار و نمودارهای انرژی ایران و جهان ( ۲۰۱۴-۱۳۹۳)
ایران .وزارت نیرو .دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی ؛  تهران وزارت نیرو، معاونت امور برق و انرژی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۵۰۲،/‌ف‍لا۹۲،‌ف‍لا۹۳‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون برنامه پنجم و ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( ۱۴۰۰-۱۳۹۶)
تهران هزار رنگ   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۱۹۷‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
تهران معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کشور   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی ( دکترین و رویه کیفری ایران )مشتمل بر...
شکری ، رضا، ۱۳۵۵- ؛  تهران مهاجر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ش۸‌ق۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و قوانین و مقررات مربوط
تهران معاونت تدوین ، ننقیح و انتشار قوانین و مقررات   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۲۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تحقیقات قضایی ۹
تهران قوه قضائیه ، مرکز مطبوعات و انتشارات   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰‬,‭‌ت۳۲۵‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طرح طبقه بندی و ارزش یابی مشاغل مستخدمین دستگاههای اجرایی ۱۳۹۶
تهران فرمنش   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ش۴ر۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مرجع فتوولتائیک
رجبی مشهدی ، مصطفی ؛  تهران پیک نور   ، -۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۸۷‬,‭ر۳‌م۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای یزد تا سال ۱۴۰۵
خانی ، نادر ؛  [تهران ] دفتر برنامه ریزی تلفیقی (شرکت توانیر)   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: گ‌-۵۲۳۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فامیل یادگیرنده ( :چهل سال تجربه جلسه فامیلی )
تهران بازتاب   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ف۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
با اصلاح الگوی مصرف دنیای متفاوتی را تجربه کنیم
افضلی ، حسین ؛  ساری کلک واژه   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۰۱۵‬,‭‌ف‍لا۷‌ب۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
توانمندی های آموزشی انجمن های علمی ایران
تهران نزهت   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭AS‬,‭۵۷۱،/آ۵،‌ش۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات و سخنرانی های چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور ۳ آبان ۱۳۹۵ - تهران - دانشگاه خاتم
تهران نزهت   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰،/آ۱،‍ه۷۸‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده فارسی
 
 
یازدهمین همایش و پنجمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها:اسفند ماه ۱۳۹۶ ، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
تهران دبیرخانه ملی دائمی نظام پیشنهادها   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: 1128 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده لاتین
 
 
ب لتم ی یاهن ه خسن
MATLAB R2017a ؛  ن ارهت ودرگ ک ینورتکلا ه عسوت ت کرش   ، ۶۹۳۱
شماره راهنما: 1153 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده فارسی
 
 
مجموعه مقالات بیست و دومین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق سمنان - ۳۰ و ۳۱ فروردین ۱۳۹۶
22nd Electrical Distribution Conference ؛  سمنان شرکت توزیع نیروی برق سمنان   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: 1122 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گزارش سفر ژاپن ۱۲ تا ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۲
خدرزاده ، مجتبی ، ۱۳۳۶- ؛  تهران پیک نور   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌خ۴‌گ۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش برآورد حداکثر بار و انرژی مورد نیاز شرکت برق منطقه ای آذربایجان تا سال ۱۴۰۵
نباتی ، عباس ؛  [تهران ] دفتر برنامه ریزی تلفیقی شرکت توانیر، دفتر برنامه ریزی فنی و برآورد بار شرکت برق منطقه ای آذربایجان   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: گ‌-۵۲۵۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
توضیح المسائل
خراسانی ، حسین وحید ؛  قم مدرسه الامام باقر العلوم (ع )   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۳/۹‬,‭و۴ر۵‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پرندگان و خطوط برق از تقابل تا تعامل
فرر، میگوئل ؛  اراک نویسنده   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QL‬,‭۶۷۶/۵۶‬,‭‌ف۴‌پ۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9