کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۷
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍دگ‍ی‌
ک‍ار و ک‍ارگ‍ری‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ب‍ازار م‍ع‍ام‍لات‌ آت‍ی‌
ب‍رق‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ک‍ش‍ور . -س‍ت‍اد م‍ش‍اوره‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌
ام‍ور م‍ال‍ی‌ -- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍س‍ب‌ و ک‍ار -- ارت‍ب‍اط
داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌ -- ای‍ران‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ه‍وش‍م‍ن‍د ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌
ث‍ب‍ت‌ -- ای‍ران‌
خ‍دم‍ات‌ ب‍رق‌رس‍ان‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
لاس‍ت‍ی‍ک‌ س‍ی‍ل‍ی‍ک‍ون‍ی‌
ب‍رق‌ -- پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌
آم‍وزش‌
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو -- ان‍ت‍ق‍ال‌ -- وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
 
پدیدآور:
ن‍ظرب‍ل‍ن‍د ، غ‍لام‍رض‍ا
دول‍ت‌ آب‍ادی‌ ، م‍ح‍م‍ود
س‍ی‍م‍ون‍ز، آن‍ت‌
ه‍رس‌، خ‍وان‌
خ‍ب‍ی‍ری‌ ، ع‍ل‍ی‌
ری‍ک‍و، دی‍وی‍د
ن‍وب‍خ‍ت‌، ع‍ظی‍م‌
ب‍زرگ‌ اص‍ل‌ ، م‍وس‍ی‌
زرگ‍وش‌ ، ک‍ی‍وم‍رث‌
 
ناشر:
ک‍ی‍وم‍رث‌
م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌
دی‍وان‌ م‍ح‍اس‍ب‍ات‌ ک‍ش‍ور، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ن‍ش‍ر اطراف‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌،م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
م‍ج‍د
پ‍ارس‍ی‍ان‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
ک‍ن‍ک‍اش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ج‍اد
م‍ذاک‍ره‌
اف‍ق‌ دور، ری‍واس‌
ب‍ع‍ث‍ت‌
ن‍ی‍از دان‍ش‌
چ‍ش‍م‍ه‌
ان‍دی‍ش‍م‍ن‍دان‌ ی‍زد
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع SPSS 21 مقدماتی تا پیشرفته
تهران پارسیان   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: 1339 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قانون آیین دادرسی کیفری
تهران مجد   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۳۰/۸‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون ثبت اسناد و املاک به ضمیمه قوانین و آیین نامه های مربوطه
تهران مجد   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۶‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قانون مجازات اسلامی
ایران .قوانین واحکام ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳‬,‭آ۵۲‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی ( با آخرین اجتماعی )
تهران مذاکره   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۳/۸‬,‭‌ف‍لا۹‌م۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی
تهران کیومرث   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۶۳/۸‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۱۶
بزرگ اصل ، موسی ؛  تهران سازمان حسابرسی ،مدیریت تدوین استانداردها   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۲۶‬,‭‌ب۴ر۲‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بازار آتی
خبیری ، علی ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۶۰۲۴‬,‭‌خ۲‌ب۲‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات مالی و سرمایه گذاری انگلیسی -فارسی
نظربلند ، غلامرضا ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۶‌ف۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
دستورالعمل های ایمنی تعمیرات انتقال نیروی برق
ساری مرکز انتشارات توسعه علوم   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۵۲‬,‭د۵‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و اتوماسیون سیستم های توزیع
هرس ، خوان ؛  تهران نیاز دانش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‍ه۴‌ت۳‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه چکیده مقالات بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۸-۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
کنفرانس مهندسی برق ایران ( بیست و ششمین : ۱۳۹۷:مشهد) ؛  مشهد دانشگاه صنعتی سجاد   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۰۰۵‬,‭‌ک۹‌ب۵‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات استنادی و کاربردی در صنعت برق
ایران ، قوانین و احکام ؛  یزد اندیشمندان یزد   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۳۴۴‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای اجرای شبکه های هادی روکشدار
نوبخت ، عظیم ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ن۹ر۲‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
چرا خودم نباشم ؟
ریکو، دیوید ؛  تهران افق دور، ریواس   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭BD‬,‭۴۳۱‬,‭ر۹‌چ۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ساختار شیمیایی و کنترل کیفیت پوشش های عایق سلیکونی (RTV) مورد استفاده در صنعت برق ، روش های کنترل کیفیت ، روش های بازرسی و روش های تعیین کهولت
زرگوش ، کیومرث ؛  اصفهان کنکاش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲۷‬,‭‌ل۲ز۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نظرات ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور ( دوره ۱۳۹۱/۸/۱ لغایت ۱۳۹۵/۸/۱)
تهران دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و برنامه ریزی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶‬,‭آ۲۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نظرات ستاد مشاوره فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور ( دوره ۱/۸/۱۳۹۱ لغایت ۱/۸/۱۳۹۵)
تهران bتلفن ناشر : ۰۲۱۸۱۴۰۲۲۱۵،آدرس ناشر :تهران ،میدان ونک ، انتهای خ برزیل شرقی ، دیوان محاسبات کشور دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و برنامه ریزی   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۶۵۶،/آ۱۳۹۷۸۲ ‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
طریق بسمل شدن
دولت آبادی ، محمود ؛  تهران چشمه   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۴۷‬,‭و۷،ط۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بهترین قصه گو برنده است
سیمونز، آنت ؛  تهران نشر اطراف   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۱۸‬,‭‌س۹‌ب۹‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6