کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۹۸۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‍ه‍ای‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- روس‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -روس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍رزاب‍ک‍ی‍ان‌، ژورا
لاری‍ون‍ف‌ ، آ .ک‌
م‍ی‍رزاب‍گ‍ی‍ان‌ ، ژ .م‌
 
ناشر:
م‍ی‍ر
اداره‌ ن‍ش‍ری‍ات‌ زب‍ان‌ روس‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سرگرمیهای هیدروژئلوژی
لاریونف ، آ .ک ؛  مسکو میر   ، ۱۹۸۴
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۰۳‬,‭‌ل۲‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پلیتکنیک روسی بفارسی :تقریبا ۵۰۰۰۰ اصطلاحات
میرزابگیان ، ژ .م ؛  مسکو اداره نشریات زبان روسی   ، ۱۹۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۹‬,‭‌م۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پلیتکنیک روسی بفارسی تقریبا ۵۰۰۰۰ اصطلاحات علمی و فنی
میرزابکیان ، ژورا ؛  مسکو اداره نشریات زبان روسی   ، ۱۹۸۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۰‬,‭‌م۹‌ف۴‬,‭۱۹۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک