کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۹۹۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ن‍ت‍ور اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
ل‍وح‌ ف‍ش‍رده‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ای‍ران‌: ن‍م‍اه‍ا ون‍واه‍ا(۱( )ال‍ع‍رب‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌)
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ وارش‍اد اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
لوح فشرده تصویری ایران : نماها ونواها(۱( )العربی فارسی انگلیسی )
سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی   ، ۱۹۹۶-۱۹۹۷
شماره راهنما: 19 C
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
کنتور استاتیک جریان متناوب برای انرژی اکتیو
شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی ؛  ارومیه شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی   ، ۱۹۹۶
شماره راهنما: گ‌-۳۷۰/۱۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک