کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : 1352
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ات‌ - ای‍ران‌ - ق‍ان‍ون‌
ام‍ری‍ک‍ای‌ لات‍ی‍ن‌ - ت‍اری‍خ‌
م‍ال‍ی‍ه‌ع‍م‍وم‍ی‌
ب‍وروک‍راس‍ی‌
ب‍ودج‍ه‌ - ای‍ران‌
زن‌ -وض‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ق‍وان‍ی‍ن‌ - ای‍ران‌
اق‍ت‍ص‍اد
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
آب‌
ب‍رم‍ک‍ی‍ان‌
ای‍ران‌ - اس‍ت‍خ‍دام‌ دول‍ت‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ - ک‍ل‍ی‍ات‌
داس‍ت‍ان‌ -ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ی‌
ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ - ت‍اری‍خ‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ف‍ارس‍ی‌ -واژگ‍ان‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
پ‍ی‍رن‍ی‍ا ، ح‍س‍ی‍ن‌ ،۱۲۹۱-
ب‍ی‍ان‍ی‌ ، ش‍ی‍ری‍ن‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر
اق‍ت‍داری‌، ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍د
ب‍ووا ، ل‍وس‍ی‍ن‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ای‍ران‌ .م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ م‍ل‍ی‌
ب‍وش‍ه‍ری‌ ، ج‍ع‍ف‍ر
ی‍ون‍س‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ق‍دی‍ری‌اص‍ل‍ی‌ ، ب‍اق‍ر
وی‍ل‍گ‍وس‌
ف‍ره‌وش‍ی‌ ، ب‍ه‍رام‌
ش‍ای‍ن‌ ، ادگ‍ار
ل‍وگ‍ران‌، ل‍وگ‌
ب‍ش‍ارت‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ب‍ش‍ارت‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
س‍لاح‍ی‌، ع‍زی‍ز
 
ناشر:
م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ م‍ل‍ی‌
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍درس‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
زری‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی سازمانی
شاین ، ادگار ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸‬,‭‌ش۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیر اندیشه اداری و مبانی اداره
بشارت ، علیرضا ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ب۵‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور
ایران .مجلس شورای ملی ؛  تهران مجلس شورای ملی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۲۱۶۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کلیات علم اقتصاد
قدیری اصلی ، باقر ؛  تهران مدرسه عالی بازرگانی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۱‬,‭‌ق۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
لایحه قانونی استخدامی کشوری مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۴۵
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران مجلس شورای ملی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹‌ل۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مالیه عمومی ، مالیاتها و بودجه
پیرنیا ، حسین ،۱۲۹۱- ؛  تهران ابن سینا   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۱۳۱‬,‭‌پ۹۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم ، مصوب اسفند ۱۳۴۵ و اصلاحیه آن تا اسفند۱۳۵۶
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران زرین   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ف‍لا۹۴‌م۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اسناد و فن بایگانی
بوشهری ، جعفر ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۷‬,‭‌ب۹‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه علم حقوق و مطالعه در علم حقوق خصوصی ایران
کاتوزیان ، ناصر ؛  تهران دانشگاه تهران . دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک برای همه
طباطبائی ، علی ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۲۱‬,‭ط۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
روشهای کمی در مدیریت بازرگانی
سلاحی ، عزیز ؛  تهران مدرسه عالی بازرگانی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۷‬,‭‌س۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هنر داستان نویسی
یونسی ، ابراهیم ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۳۳۵۵‬,‭‌ی۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نظریه هایی در باره بوروکراسی یا سازمانهای بزرگ اداری
بشارت ، علیرضا ؛  تهران انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭JF‬,‭۱۳۵۱‬,‭‌ب۵‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تئوری آبهای طبیعی :خورندگی - رسوب دهی و مسائل گوناگون
لوگران ، لوگ ؛  [تهران ] ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۷۱‬,‭‌ل۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ امریکای لاتین
ویلگوس ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭F‬,‭۱۴۱۰‬,‭و۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پهلوی
فره وشی ، بهرام ؛  تهران مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭PK‬,‭۶۳۷۵‬,‭‌ف۴‌ف۴‬,‭۱۳۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد عمومی
اقتداری ، علیمحمد ؛  تهران دانشگاه تهران . دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نواندیشی در مدیریت
تهران دانشگاه تهران . دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
برمکیان ، بنا برروایت مورخین عرب و ایرانی
بووا ، لوسین ؛  تهران بنگاه ترجمه و نشر کتاب   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۲۸۸/۴‬,‭‌ی۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
زن در ایران عصر مغول
بیانی ، شیرین ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۵۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۳۵۹‬,‭‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2