کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : 1979
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Electric insulators and insulation - Moisture
Chemistry
Engineering drawings
System theory - Congresses
Electronic digital computers - Programmming
ارت‍ع‍اش‌
Architecture
Chemistry - Handbooks, manuals, etc
Electromagnetic theory
Chemical industry
Thermochemistry
Microprocessors
Numerical analysis
Engineering mathematics - Handbooks, manuals, etc
آن‍ال‍ی‍ز ری‍اض‍ی‌ - م‍س‍ای‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
Mathematical physics
Architecture - Dictionaries
Algebra - Popular works
Compter mathematics
 
پدیدآور:
Perelman, Ya. I
Garland, Harry
Tuma, Jan J
Kreyszig, Erwin
دم‍ی‍دوی‍چ‌، پ‌ .ب‌
Vladimirov, V. S
Kubaschewski, Oswald
Sienko, Michell J
Linz, Peter
Tremblay, Jean-Paul
ای‍س‍اک‍وی‍چ‌، م‌.م‌
Snyder, James c.
Dyachenko, V. F
Helsel, Jay D
Wei, James
Maslov, Vsevolod Vasilevich
Reitz, John R
 
ناشر:
.Addison-Wesley
م‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ی‍رو، واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ وزارت‌ ان‍رژی‌ ات‍ح‍اد ش‍وروی‌
Pergamon Press
Gregg Division, McGraw-Hill
McGraw-Hill
Wiley
Mir Publishers
Mcgrawhill
Published for the International Federation of Automatic Control by Pergamon Press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مسایل و تمرینات آنالیز ریاضی
دمیدویچ ، پ .ب ؛  مسکو میر   ، ۱۹۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۵‬,‭د۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بر طرف سازی لرزش در ماشینهای الکتریکی (Balancing)
ایساکویچ ، م .م ؛  [لنینگراد] انتشارات نیرو، وابسته به وزارت انرژی اتحاد شوروی   ، ۱۹۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۵‬,‭‌ف‍لا۹،‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to architecture
Snyder, James c. ؛  Newyork Mcgrawhill   ، 1979
شماره راهنما: ‭NA‬,‭2500‬,‭.S59I‬,‭1979‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
The structure of the chemical processing industries : function and economics
Wei, James ؛  New York McGraw-Hill   ، 1979
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9650.5‬,‭.W39‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Engineering mathematics handbook : definitions, theorems, formulas, tables
Tuma, Jan J ؛  New York McGraw-Hill   ، 1979
شماره راهنما: ‭TA‬,‭332‬,‭.T85‬,‭1979‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Reading engineering drawings through conceptual sketching
Helsel, Jay D ؛  New York Gregg Division, McGraw-Hill   ، 1979
شماره راهنما: ‭TA‬,‭175‬,‭.H44‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Systems approach for development : proceedings of the IFAC Conference, Cairo, Arab Republic of Egypt, 26-29 November 1977
Oxford, New York Published for the International Federation of Automatic Control by Pergamon Press   ، 1979
شماره راهنما: ‭HC‬,‭59.7‬,‭.S914‬,‭1979‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Encyclopedia of architectural technology
New York McGraw-Hill   ، 1979
شماره راهنما: ‭NA‬,‭31‬,‭.E58‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Chemistry, principles and applications
Sienko, Michell J ؛  New York McGraw-Hill   ، 1979
شماره راهنما: ‭QD‬,‭31.2‬,‭.S558‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
An Introduction to computer science : an algorithmic approach
Tremblay, Jean-Paul ؛  New York McGraw-Hill   ، 1979
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.6‬,‭.T73‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Moisture and water resistance of electrical insulation
Maslov, Vsevolod Vasilevich ؛  Moscow Mir Publishers   ، 1979
شماره راهنما: ‭TK‬,‭3421‬,‭.M2813‬,‭1979‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to microprocessor system design
Garland, Harry ؛  New York McGraw-Hill   ، 1979
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.5‬,‭.G327‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Theoretical numerical analysis : an introduction to advanced techniques
Linz, Peter ؛  New York Wiley   ، 1979
شماره راهنما: ‭QA‬,‭297‬,‭.L55‬,‭1979‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Algebra can be fun
Perelman, Ya. I ؛  Moscow Mir Publishers   ، 1979
شماره راهنما: ‭QA‬,‭155‬,‭.P4‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Basic comptational mathematics
Dyachenko, V. F ؛  Moscow Mir Publishers   ، 1979
شماره راهنما: ‭QA‬,‭284.5‬,‭.D92‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Advanced engineering mathematics
Kreyszig, Erwin ؛  New York Wiley   ، 1979
شماره راهنما: ‭QA‬,‭401‬,‭.K74‬,‭1979‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Generalized functions in mathematical physics
Vladimirov, V. S ؛  Moscow Mir Publishers   ، 1979
شماره راهنما: ‭QC‬,‭20‬,‭.V52‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Lange's handbook of chemistry
New York McGraw-Hill   ، 1979
شماره راهنما: ‭EBOOK,QD‬,‭65‬,‭.L36c‬,‭1978‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Foundations of electromagnetic theory
Reitz, John R ؛  Reading, Mass .Addison-Wesley   ، 1979
شماره راهنما: ‭QC‬,‭670‬,‭.R4‬,‭1979‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Metallurgical thermochemistry
Kubaschewski, Oswald ؛  Oxford, New York Pergamon Press   ، 1979
شماره راهنما: ‭QD‬,‭511‬,‭.K8‬,‭1979‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9