کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : 2004
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
MRAن‍ی‍روگ‍اه‌
RPBم‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ج‍دد ف‍رآی‍ن‍د
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ب‍ی‌ ب‍ی‌ طاه‍ره‌
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ MRA
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ک‍رم‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش شرکت (ARM(Assosciated Risk Management Limited از دیدگاه مدیریت ریسک در رابطه با نیروگاههای در حال بهره برداری (نیروگاه های تبریز، صوفیان و شهید مفتح همدان )
شرکت MRA   ، ۲۰۰۴
شماره راهنما: گ‌-۳۱۳۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش شرکت (ARM(Assosciated Risk Management Limited از دیدگاه مدیریت ریسک در رابطه با نیروگاههای در حال بهره برداری (نیروگاه های منتظر قائم ، شهید سلیمی نکاو ری )
شرکت MRA   ، ۲۰۰۴
شماره راهنما: گ‌-۳۱۳۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
حسینی ، بی بی طاهره ؛  شرکت برق منطقه ای کرمان   ، ۲۰۰۴
شماره راهنما: گ‌-۲۶۲۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک