کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Armstrong, Michael
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ارم‍ن‍دان‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۲۸-
آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، م‍ای‍ک‍ل‌
 
ناشر:
رون‍اس‌
ف‍را
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهبردهای مدیریت منابع انسانی ( رویکرد کلی کسب و کار)
آرمسترانگ ، مایکل ، ۱۹۲۸- ؛  تهران فرا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌م۴آ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت استراتژیک منابع انسانی ( راهنمای عمل )
آرمسترانگ ، مایکل ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭آ۴‌م۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
چگونه می توان کارکنان را مدیریت کرد
آرمسترانگ ، مایکل ؛  تهران روناس   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۸/۱۵‬,‭آ۴‌چ۸‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک