کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Comer, Douglas.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ک‍ام‍ر، داگ‍لاس‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ وب‍ودج‍ه‌،م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارتباط بین شبکه ای باTCP/IP
کامر، داگلاس ؛  تهران سازمان برنامه وبودجه ،مرکز مدارک اقتصادی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک