کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Computer animation
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ت‍ح‍رک‌ س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌XAM oidutS D3
Computer graphics
Computer animation
Digital video
Flash (Computer file)
Computer Animation
 
پدیدآور:
Loose, Duane
ی‍اروود،ا
Salinas, Richard.
Adams, Mark
Pesce, Mark.
Derakhshani, Randi.
Derakhshani, Dariush.
Elliott, Steven D
Yarwood,A.
Kerman, Phillip
Kerman, Phillip.
Danielson, Richard karl
 
ناشر:
Microsoft Press
.Sams
Que
Packt Publishing,
Sams
Rockport
Wiley Pub.,
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
New Riders
.New Riders Pub
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی 3d Studio MAX درمحیط ویندوز
یاروود،ا ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷۷‬,‭‌ی۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Inside 3D studio, release 4
Elliott, Steven D ؛  Indianapolis, Ind .New Riders Pub   ، .1995
شماره راهنما: ‭TR‬,‭897.7‬,‭.E54‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Flash Animation and DHTML
Danielson, Richard karl ؛  China Rockport   ، 2000
شماره راهنما: ‭TR‬,‭897.7‬,‭.F53‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
3ds max 4 workshop
Loose, Duane ؛  Indianapolis Que   ، 2001
شماره راهنما: ‭TR‬,‭897.7‬,‭.L664‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Inside Maya 5
Adams, Mark ؛  Indianapolis, IN New Riders   ، 2002
شماره راهنما: ‭TR‬,‭897.7‬,‭A32‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Sams teach yourself Macromedia Flash MX 2004 in 24 hours
Kerman, Phillip ؛  Indianapolis Sams   ، 2004
شماره راهنما: ‭TR‬,‭897.7‬,‭.K475‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Sams teach yourself Macromedia Flash 8 in 24 Hours
Kerman, Phillip. ؛  Indianapolis, Ind .Sams   ، ,c2006
شماره راهنما: ‭TR‬,‭897.7‬,‭.K473‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزشی 3d Studio MAX درمحیط ویندوز
تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: 256 I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Introducing Maya 2011
Derakhshani, Dariush. ؛  Indianapolis, Ind. Wiley Pub.,   ، c2010
شماره راهنما: ‭TR‬,‭897.7‬,‭.D48533‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Introducing Autodesk 3ds max 2011
Derakhshani, Randi. ؛  Indianapolis, Ind. Wiley Pub.,   ، c2010
شماره راهنما: ‭TR‬,‭897.7‬,‭.D463‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده لاتین
 
 
Introducing Maya 2011
Indianapolis, Ind. Wiley Pub.,   ، c2010
شماره راهنما: 559 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Programming Microsoft DirectShow for digital video and television
Pesce, Mark. ؛  Redmond, Wash. Microsoft Press   ، 2003
شماره راهنما: ‭E-BOOK,TK‬,‭6680.5‬,‭.P5‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
3D printing with RepRap Cookboo
Salinas, Richard. ؛  Birmingham, [England] Packt Publishing,   ، 2014
شماره راهنما: ‭T‬,‭385‬,‭.S255,2014eb‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک