کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Digital libraries
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Digital libraries- Congresses
Libraris -- United States -- Special Collections
Libraries- Special collections- Electronic information resources
Libraries- United States- Special collections- Electronic information resources
داس‍ت‍ان‌ گ‍وی‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ا :اس‍ت‍ف‍اده‌ از داس‍ت‍ان‌ ه‍ا ب‍رای‌ اش‍ت‍راک‌ دان‍ش‌
Archives- Information technology- Handbooks, manuals, etc
Digital libraries - United States
Library Web sites
Libraries-Data processing
Digital libraries
 
پدیدآور:
Wilson, A. Paula.
Wilson, A. Paula
Theimer, Kate,1966-
Singh, Praveen C.
Singh, Ajay Pratap
Kessler,Jack
Sreekumar, M.G.
Witten, I. H.(Ian H.)
Arms, William Y.
Suman, Aparajita.
 
ناشر:
Marcel Dekker
American Library Association
Morgan Kaufmann Publishers
Neal-Schuman Publishers,
.Libraries Unlimited
س‍ال‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ رازی‌
MIT Press
Ess Ess Publications
Haworth Press
Ess Ess Publication
Alfa publications
Chandos Pub
Artech House
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Internet digital libraries :the international dimension
Kessler,Jack ؛  Boston,London Artech House   ، 1996
شماره راهنما: ‭Z‬,‭678.93‬,‭.O64‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Digital libraries
New York Haworth Press   ، 1999
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭4082‬,‭.U6,D54‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Libraries, the Internet, and scholarship
New York Marcel Dekker   ، 2002
شماره راهنما: ‭EBOOK,Z‬,‭692‬,‭.C65,L535‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Library without walls
Singh, Ajay Pratap ؛  New Delhi Ess Ess Publications   ، 2005
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭4080‬,‭.S55‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Digital library development
Westport, Conn .Libraries Unlimited   ، ,2006
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭4080‬,‭.D544‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Digital libraries tools and techniques
Singh, Praveen C. ؛  New Delhi (INDIA) Alfa publications   ، 2008
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭4080‬,‭.S5D54‬,‭2008‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Web 2.0 tools and strategies for archives and local history collections
Theimer, Kate,1966- ؛  New York Neal-Schuman Publishers,   ، c2010
شماره راهنما: ‭CD‬,‭973‬,‭.D3T54‬,‭2010‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده فارسی
 
 
سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش - بهمن ۸۹
تهران سالن همایش های بین المللی رازی   ، بهمن ۱۳۸۹
شماره راهنما: 540 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
How to build a digital library
Witten, I. H.(Ian H.) ؛  San Francisco, CA Morgan Kaufmann Publishers   ، c2003
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭4080‬,‭.W58‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Digital Libraries in Knowledge Management
Sreekumar, M.G. ؛  New Delhi Ess Ess Publication   ، 2006
شماره راهنما: ‭Z‬,‭692‬,‭.D5‬,‭2006‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Digital libraries
Arms, William Y. ؛  Cambridge, Mass. MIT Press   ، 2000
شماره راهنما: ‭Z‬,‭692‬,‭.C65A76‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Library Web sites
Wilson, A. Paula. ؛  Chicago American Library Association   ، 2004
شماره راهنما: ‭Z‬,‭674.75‬,‭.W67W55‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
From knowledge abstraction to management
Suman, Aparajita. ؛  Oxford Chandos Pub   ، 2014
شماره راهنما: ‭ZA‬,‭4080‬,‭.S86‬,‭2014‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Library Web sites
Wilson, A. Paula ؛  Chicago American Library Association   ، 2004
شماره راهنما: ‭Z‬,‭674.75‬,‭.W67W55‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک