کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : English Language-Dictionaries
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ف‍ل‍زه‍ا - پ‍وش‍ش‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا-ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ارت‍ب‍اط - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا-ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍ع‍دن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ج‍غ‍راف‍ی‍ا - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
س‍رام‍ی‍ک‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍ی‍روزب‍خ‍ش‌، ک‍ی‍خ‍س‍رو
ف‍ره‍ن‍گ‌، پ‍روی‍ز
ک‍ش‍اورز ، ب‍ه‍م‍ن‌
خ‍ان‌م‍ح‍م‍دی‌ ه‍زاوه‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ .گ‍روه‌ ف‍ی‍زی‍ک‌
آق‍اپ‍ور م‍ق‍دم‌ ، رض‍ا
ام‍ی‍رب‍ی‍ات‌ ، ج‍ع‍ف‍رق‍ل‍ی‌
م‍ه‍اج‍ری‌ ، ع‌ .ع‌
ع‍ادل‍ی‌ ، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
راس‍ت‍ک‍ار م‍ح‍م‍ودزاده‌ ، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
گ‍ل‍ری‍ز، ح‍س‍ن‌
ت‍ش‍ک‍ری‌ ، ش‍ع‍ب‍ان‍ع‍ل‍ی‌
اح‍دوت‌، ی‍ع‍ق‍وب‌
م‍ارک‍وس‌، ج‍ان‌
ارگ‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
راس‍ت‍رو، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍ح‍م‍د راس‍ت‍رو
م‍ژده‌
ک‍اوش‌
پ‍ژوه‍ش‌
آزاده‌
اطل‍س‌
م‍ازی‍ار
ش‍رک‍ت‌ م‍ق‍ره‌س‍ازی‌ ای‍ران‌ ، م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍رام‍ی‍ک‌ ، ه‍س‍ت‍ه‌ خ‍ودک‍ف‍ای‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ چ‍ی‍ن‍ی‌
ن‍ی‍از
م‍وس‍س‍ه‌ گ‍ی‍ت‍اش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍م‍ان‍گ‍ی‍ر
ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. آم‍وزش‌ ب‍ان‍ک‍داری‌
ده‍خ‍دا
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مصور شیمی ( علمی و فنی )، فارسی -انگلیسی ، انگلیسی -فارسی
آقاپور مقدم ، رضا ؛  تهران مازیار   ، ۱۳۵۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭آ۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه الکترونیک :انگلیسی -فارسی ، فارسی - انگلیسی
مرکز نشر دانشگاهی .گروه فیزیک ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۹‬,‭‌م۴و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات کوره ، مشعل ، سوخت و احتراق
تشکری ، شعبانعلی ؛  تهران شرکت مقره سازی ایران ، مرکز آموزش و تحقیقات سرامیک ، هسته خودکفایی صنعت چینی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۷۸۸‬,‭‌ت۵‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات صنعتی و فنی :انگلیسی -فارسی
ارگانی ، عبدالله ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۹‬,‭‌ف‍لا۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات معدنی :انگلیسی -فارسی
فرهنگ ، پرویز ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۵۵‬,‭‌ف۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی :انگلیسی -فارسی
احدوت ، یعقوب ؛  تهران امیر کبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭R‬,‭۱۲۱‬,‭‌ف‍لا۳‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع انگلیسی فارسی الکترونیک Electronics dictionary
مارکوس ، جان ؛  تهران کمانگیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۹‬,‭‌م۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع پوشش فلزات :شامل اصطلاحات آبکاری ، رنگکاری ، فلزپاشی و فلزخوردگی ، جداول رفع نواقص انواع آبکاری و رنگ کاری
خان محمدی هزاوه ، علی محمد ؛  تهران اطلس   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۲۱۳‬,‭‌خ۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع مهندسی مکانیک :انگلیسی -فارسی
راستکار محمودزاده ، علی اکبر ؛  تبریز نیاز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۹‬,‭ر۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فنی و مهندسی :انگلیسی -فارسی
فیروزبخش ، کیخسرو ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۹‬,‭‌ف۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات فنی : انگلیسی -فارسی
امیربیات ، جعفرقلی ؛  [تهران ] دهخدا   ، ۱۳۵۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۰‬,‭‌ف‍لا۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه علوم و تکنولوژی : انگلیسی -فارسی ، فارسی -انگلیسی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۱۰‬,‭و۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه مکانیک :انگلیسی -فارسی
عادلی ، علی اکبر ؛  تهران کاوش   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۰۷‬,‭‌ع۲‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ بزرگ گیتاشناسی ( اصطلاحات جغرافیایی : )فارسی بفارسی ، فارسی به انگلیسی ، انگلیسی بفارسی
جعفری ، عباس ؛  تهران موسسه گیتاشناسی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۰۸‬,‭‌ج۷‌ف۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ گیتاشناسی ( اصطلاحات جغرافیایی : )فارسی بفارسی ، فارسی به انگلیسی ، انگلیسی بفارسی
جعفری ، عباس ؛  تهران موسسه گیتاشناسی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۰۸‬,‭‌ج۷‌ف۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ توصیفی :لغات و اصطلاحات علوم اقتصادی :انگلیسی -فارسی
گلریز، حسن ؛  تهران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران . آموزش بانکداری   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱‬,‭‌گ۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ انگلیسی -فارسی لغات متداول در صادرات و واردات
راسترو، محمد ؛  تهران محمد راسترو   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۳۷۳‬,‭ر۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوقی :انگلیسی به فارسی مشتمل بر لغات و اصطلاحات قضائی و سیاسی و اصطلاحات اصلی علم اقتصاد
کشاورز ، بهمن ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭K‬,‭‌ک۵‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم مطبوعات و ارتباطات :انگلیسی -فارسی
مهاجری ، ع .ع ؛  تهران مژده   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭P‬,‭۸۷‬,‭‌م۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید انگلیسی - فارسی The New unabridged English - Persian dictionary
آریانپور کاشانی ، عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭آ۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6