کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ITTTC
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
computer
ش‌زوم‍آ
ccnp
mcts
Computer
windows
security
Comptia
network
server 2003
isa
server
cisco
 
پدیدآور:
 
ناشر:
itttc
ITTTC
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده لاتین
 
 
CCNP 642-845 ONT
tehran itttc   ، 2009
شماره راهنما: 378 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده لاتین
 
 
CCNA 640-802, VOLUMES:1,2,3&4
TEHRAN ITTTC   ، 2009
شماره راهنما: 376 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده لاتین
 
 
Windows Vista Ultimate, 70-620
tehran itttc   ، 2009
شماره راهنما: 377 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده لاتین
 
 
A+ 220-801 CBT
tehran itttc   ، 2009
شماره راهنما: 184 P
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده لاتین
 
 
Server 2003 Active Directory, 70-294
tehran itttc   ، 2009
شماره راهنما: 375 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده لاتین
 
 
Planning Server 2003 Network Infrastructure (70-293)
tehran itttc   ، 2009
شماره راهنما: 374 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده لاتین
 
 
70-291 ( Network Infrastructure )
tehran itttc   ، 2007
شماره راهنما: 139 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده لاتین
 
 
Network+2007 Edition
tehran itttc   ، 2007
شماره راهنما: 140 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده لاتین
 
 
70-290 (Server 2003)
tehran itttc   ، 2007
شماره راهنما: 141 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده لاتین
 
 
70-270 (Windows XP Professional SP2)
tehran itttc   ، 2007
شماره راهنما: 142 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده لاتین
 
 
70-294 (Server 2003 Active Directory)
tehran itttc   ، 2007
شماره راهنما: 143 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده لاتین
 
 
70-298(Designing Server 2003 Security)
tehran itttc   ، 2007
شماره راهنما: 144 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده لاتین
 
 
70-350 (ISA Server 2004/2006)
tehran itttc   ، 2007
شماره راهنما: 145 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده لاتین
 
 
CCNP BSCI(642-901)
tehran itttc   ، 2007
شماره راهنما: 146 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده لاتین
 
 
Planning Server 2003 Network Infrastructure (edition 2007)
tehran itttc   ، 2007
شماره راهنما: 147 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده لاتین
 
 
)م یس ی ب ه کبش( CWNA
tehran itttc   ، 2007
شماره راهنما: 148 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده لاتین
 
 
Security + 2007 Edition
tehran itttc   ، 2007
شماره راهنما: 149 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده لاتین
 
 
Inroduction to Cisco Voice over IP
tehran itttc   ، 2007
شماره راهنما: 150 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده لاتین
 
 
Planning Server 2003 Network Infrastructure (edition 2009)
tehran itttc   ، 2007
شماره راهنما: 147 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک