کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Knowledge management
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Organizational learning- Congresses
Information resources management
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
Knowledge management- Data processing
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌tnemeganam egdelwonk
Expert systems (computer science)
Intellectual capital
Knowledge management
Organizational learning
Knowledge Management
Intellectual capital- Management
Siemens Aktiengesellschaft
 
پدیدآور:
Rhem, Anthony J.
Bahra, Nicholas
Figallo, Cliff
Kondalkar, V.G.
Liebowitz, Jay
Sharma, Pankaj
Natarajan, Ganesh
 
ناشر:
ISTE,
Auerbach,
Palgrave
Elsevier
Information Science Reference,
HBS Press
IGI Pub.,
رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و ام‍ورب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ ش‍رک‍ت‌ ت‍وان‍ی‍ر
Tata McGraw-Hill
APH Publishing Corporation
Publicis Corporate Pub
CRC
PHI
Harvard Business School Press
John Wiley
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌
Artech House
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب لاتین
 
 
Mnaging inthe new economy
USA HBS Press   ، 1999
شماره راهنما: ‭EBOOK,HD‬,‭30.2‬,‭M362‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Knowledge management strategy and technology
Boston Artech House   ، 2002
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.2‬,‭.K6377‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Knowledge management
Liebowitz, Jay ؛  Florida CRC   ، 2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.E95,L55‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Building the knowledge management network-best practice
Figallo, Cliff ؛  New York John Wiley   ، 2002
شماره راهنما: ‭EBOOK,HD‬,‭30.2‬,‭.F54‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Competitive knowledge management
Bahra, Nicholas ؛  Hampshire Palgrave   ، 2001
شماره راهنما: ‭EBOOK,HD‬,‭30.2‬,‭.B346‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Knowledge management case book
Erlangen Publicis Corporate Pub   ، .2002
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.2‬,‭.K636‬,‭2002‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Knowledge management
Natarajan, Ganesh ؛  New Delhi Tata McGraw-Hill   ، 2000
شماره راهنما: ‭T‬,‭58.64‬,‭.N2‬,‭2000‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Harvard business review on organizational learning
Boston, MA Harvard Business School Press   ، 2001
شماره راهنما: ‭HD‬,‭58.82‬,‭.H37‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Knowledge management
Sharma, Pankaj ؛  New Delhi APH Publishing Corporation   ، 2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.2‬,‭.S437‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Knowledge management case book : Siemens best practises
New York John Wiley   ، 2002
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.2‬,‭.K6368‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
How to manage experience sharing
Amersterdam ; Boston Elsevier   ، ,2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭58.82‬,‭.H694‬,‭2004‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده فارسی
 
 
سمینار بهبود بهره وری - مدیریت دانش
تهران روابط عمومی و اموربین الملل شرکت توانیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: 257 I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Trends in enterprise knowledge management
London ; Newport Beach, CA ISTE,   ، 2006
شماره راهنما: ‭HD‬,‭53‬,‭.M354‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Current issues in knowledge management
Hershey, PA Information Science Reference,   ، c2008
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.2‬,‭.C868‬,‭2008‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
UML for developing knowledge management systems
Rhem, Anthony J. ؛  Boca Raton, FL Auerbach,   ، 2006
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.2‬,‭.R52‬,‭2006‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Knowledge management
Hershey, PA Information Science Reference,   ، c2008
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.2‬,‭.K636866‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده فارسی
 
 
اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش ۱۳-۱۴ بهمن ماه ۱۳۸۶
تهران موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: 325 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Knowledge management strategies
Hershey IGI Pub.,   ، c2008
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.2‬,‭.K637697‬,‭2008‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Knowledge ecology in global business
Hershey, PA Information Science Reference,   ، c2009
شماره راهنما: ‭EBOOK,HD‬,‭53‬,‭.K5934‬,‭2009‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Organization Effectiveness and Change Management
Kondalkar, V.G. ؛  New Delhi PHI   ، 2009
شماره راهنما: ‭HD‬,‭57‬,‭.K6O7‬,‭2009‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5