کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Li, Wenyuan.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍ت‍ق‍ال‌ ت‍وان‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ -- روش‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌
ب‍رق‌ -- س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ا -- اطم‍ی‍ن‍ان‌پ‍ذی‍ری‌ -- ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
 
پدیدآور:
ل‍ی‌ ، ون‌ ی‍وان‌
ل‍ی‌، ون‌ی‍وان‌
ل‍ی‌، ون‌ ی‍وان‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی ریسک در سیستم های قدرت (الگوها، روشها و کاربردها)
لی ، ون یوان ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ل۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی ریسک در سیستم های قدرت
لی ، ون یوان ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۲۲۶‬,‭‌ل۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی احتمالاتی سیستم های انتقال قدرت
لی ، ون یوان ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۹۰۱‬,‭‌ل۹‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی احتمالاتی سیستم های انتقال انرژی الکتریکی
لی ، ون یوان ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۹۰۱‬,‭‌ل۹‌ب۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی احتمالاتی سیستم های انتقال انرژی الکتریکی
لی ، ون یوان ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۹۰۱‬,‭‌ل۹‌ب۴‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک