کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : McFedries, Paul.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اک‍س‍س‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
Web site development- Amateurs' manuals
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وی‍ن‍دوز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍ک‌ ف‍دری‍ز، پ‍ل‌
 
ناشر:
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
Que
ع‍اب‍د، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع پیشرفته : ویندوز۹۸
مک فدریز، پل ؛  تهران مرکز فرهنگی نشر گستر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵،‌م۶۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرم ، گزارش و پرس و جو در[ Access اکسس ]
مک فدریز، پل ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌م۷۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری Microsoft office Excel 2013
مک فدریز، پل ؛  تهران عابد، موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌م۶۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری Microsoft office access 2013
مک فدریز، پل ؛  تهران عابد، موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌م۷۶۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری Windows 7
مک فدریز، پل ؛  تهران عابد، موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌م۶۴۵‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری Microsoft Excel 2010
مک فدریز، پل ؛  تهران عابد، موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ف‍لا۷‌م۶۶۷‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده لاتین
 
 
The complete idiot's guide to creating a Web page
Indianapolis, Ind. Que   ، 2000
شماره راهنما: 1110 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک