کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Microsoft Excel (Computer file)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Microsoft Excel(computer file)
Business - Computer programs
Microsoft Excel (Computer file)
Microsoft office
Microsoft Excel (computer file)
Business mathematics
Engineering- Data processing
Cash management- Mathematical models
Microsoft Excel. (Computer file)
Management-Statistical methods
 
پدیدآور:
Harinath, Sivakumar
Walkenbach, John.
McFedries, Paul.
Allman, Keith A.,1977-
Guerrero, Hector.
Halvorson,Michael
Zapawa, Timothy
Salkind, Neil J.
Mansfield,Ron
Russo, Marco
Tennick, Art
Walkenbach, John
Levine, David M.
Day, Alastair L.
Billo, E. Joseph.
 
ناشر:
microsoft press
Microsoft Press
Prentice Hall
Que
Financial Times Prentice Hall
John Wiley & Sons,
Springer,
Que Pub.
Wiley Pub.,
Que,
Wiley Pub.
SAGE,
McGraw-Hill
Wiley-Interscience
Wiley
Microsoft ;Farnham :O'Reilly [distributor],
Osborne
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft office resource kit: for windows 95
Redmond, Washington Microsoft Press   ، 1995
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.2‬,‭.M476‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Running Microsoft Office 97
Halvorson,Michael ؛  Washington microsoft press   ، 1997
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.4‬,‭.M523,H355‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Exel 97 for busy people
Mansfield,Ron ؛  Berkeley Osborne   ، 1997
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548‬,‭.4M523‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
statistics for managers using Micrososft Excel
Levine, David M. ؛  New Jersey Prentice Hall   ، 1998
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.215‬,‭.L48‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Excel 2003 bible
Walkenbach, John ؛  New York ; Chichester Wiley   ، 2003
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.4‬,‭.M523‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Excel 2003 formulas
Walkenbach, John. ؛  Indianapolis, IN Wiley   ، ,c2003
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.4‬,‭.M523,W34‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Formulas and functions with Microsoft Office Excel 2007
McFedries, Paul. ؛  Indianapolis, Ind. Que,   ، c2007
شماره راهنما: ‭EBOOK,HF‬,‭5548.4‬,‭.M523,M3756‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Modeling structured finance cash flows with Microsoft Excel
Allman, Keith A.,1977- ؛  Hoboken, N.J. John Wiley & Sons,   ، c2007
شماره راهنما: ‭HG‬,‭4028‬,‭.C45,A454‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Excel statistics
Salkind, Neil J. ؛  Los Angeles SAGE,   ، c2011
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.4‬,‭.M523,S263‬,‭2011‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Professional Microsoft power pivot for Excel and sharepoint
Harinath, Sivakumar ؛  Indianapolis Wiley   ، 2010
شماره راهنما: ‭E-BOOK,HF‬,‭5548.4‬,‭.M523H36‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Excel data analysis
Guerrero, Hector. ؛  Heidelberg ; New York Springer,   ، c2010
شماره راهنما: ‭EBOOK,HD‬,‭30.215‬,‭.G83‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Practical powerpivot & DAX formulas for Excel 2010
Tennick, Art ؛  New York McGraw-Hill   ، 2011
شماره راهنما: ‭E-BOOK,HF‬,‭5548.4‬,‭.M523T46‬,‭2011‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Professional Microsoft PowerPivot for Excel and SharePoint
Harinath, Sivakumar ؛  Indianapolis, IN Wiley   ، 2010
شماره راهنما: ‭EBOOK,HF‬,‭5548.4‬,‭.M523H36185‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Formulas and functions with Microsoft Excel 2003
McFedries, Paul. ؛  Indianapolis, IN Que Pub.   ، 2005
شماره راهنما: ‭EBOOK,HF‬,‭5548.4‬,‭.M523M3754‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Formulas and functions
McFedries, Paul. ؛  Indianapolis, Ind. Que   ، 2010
شماره راهنما: ‭EBOOK,HF‬,‭5548.4‬,‭.M523M3757‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Excel advanced report development
Zapawa, Timothy ؛  Indianapolis, IN Wiley Pub.   ، 2005
شماره راهنما: ‭EBOOK,HF‬,‭5548.4‬,‭.M523Z37‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Excel for scientists and engineers
Billo, E. Joseph. ؛  Hoboken, N.J. Wiley-Interscience   ، 2007
شماره راهنما: ‭EBOOK,TA‬,‭345‬,‭.B4825‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Excel 2010 formulas
Walkenbach, John ؛  Indianapolis, IN Wiley Pub.,   ، 2007
شماره راهنما: ‭E-BOOK,HF‬,‭5548.4‬,‭.M523,W344857‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft PowerPivot for Excel 2010
Russo, Marco ؛  Redmond, Wash. Microsoft ;Farnham :O'Reilly [distributor],   ، 2011
شماره راهنما: ‭E-BOOK,HF‬,‭5548.4‬,‭.M523,R87‬,‭2011‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Mastering financial mathematics in Microsoft Excel
Day, Alastair L. ؛  Harlow, England Financial Times Prentice Hall   ، 2005
شماره راهنما: ‭E-BOOK,HF‬,‭5691‬,‭.D39‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3