کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Microsoft Windows server
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Microsoft Internet information server
Electronic data processing personnel_Certification
Microsoft Windows.net Enterprise Server
Electronic data processing personnel - Certification
Microsoft windows server
Microsoft Windows NT Server Version:4.0(Full Cd Ver)
Microsoft Windows NT Server Resource Kit
Microsoft Windows 2000 server
Electric data processing personnel- Certificaiton
Microsoft Windows Server 2003 Final Release (Standard Edition,Enterprise Edition Web Edition)
Electronic data processing personnel -Certification
Microsoft Windows Server 2003 standard Edition
Microsoft Windows server
 
پدیدآور:
Mackin, J. C.
Northrup, Tony
Zacker, Craig.
Matthews, Martin S.
Spealman, Jill
Spealman, Jill.
Bragg, Roberta
bigras, ronald
Zacker, Craig
Reimer, Stan
Sheldon, Robert
Holme, Dan.
 
ناشر:
Microsoft Corporation
Microsoft Press,
Microsoft
Prentice-Hall of India
.Microsoft Press
McGraw-Hill/Osborne
Mo'assese-ye Farhangi Honari-e Dibagaran-e Tehran
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
Introdusing Microsoft server
Northrup, Tony ؛  Washington Microsoft   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.063N‬,‭6745,1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
MCSE Readiness Review-Exam 70-215
Sheldon, Robert ؛  Tehran Mo'assese-ye Farhangi Honari-e Dibagaran-e Tehran   ، 2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.3‬,‭.S53‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
MCSE training Kit-Microsoft windows 2000 server
Washington Microsoft Corporation   ، 2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.3‬,‭.M334‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
MCSE Training Kit_Microsoft Windows 2000 Server
Washington Microsoft   ، 2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.3‬,‭.M33455‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده لاتین
 
 
Microsoft Windows NT Server Resource Kit
Microsoft   ، 1993-1996
شماره راهنما: 12 A
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده لاتین
 
 
Microsoft Windows NT Server Version:4.0(Full Cd Ver)
Microsoft   ،
شماره راهنما: 26 A
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده لاتین
 
 
Microsoft Windows Server 2003 Final Release (Standard Edition,Enterprise Edition Web Edition)
USA Microsoft   ، 2003
شماره راهنما: 50 A
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده لاتین
 
 
Microsoft Windows enterprise Server
Microsoft   ،
شماره راهنما: 46 A
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
MCSE, exam 70-294
Spealman, Jill. ؛  Redmond, Wash .Microsoft Press   ، ,2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.3‬,‭.S6453‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
MCSE, Exam 70-293
Zacker, Craig. ؛  Redmond, Wash .Microsoft Press   ، ,2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.3‬,‭.Z32‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
MCSA/MCSE, exam 70-290
Holme, Dan. ؛  Redmond, Wash .Microsoft Press   ، 2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.3‬,‭.H668‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
MCSA/MCSE, exam 70-291
Mackin, J. C. ؛  Redmond, Wash .Microsoft Press   ، 2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.3‬,‭.M3225‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Internet information services (IIS) 6.0
Redmond, Wash .Microsoft Press   ، 2004
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.875‬,‭.I57,I55‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده لاتین
 
 
Microsoft Windows Server 2003 standard Edition
Microsoft   ،
شماره راهنما: 210 I
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Windows server 2003
Matthews, Martin S. ؛  New York McGraw-Hill/Osborne   ، ,c2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.W5M38‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
MCSE Self training kit (Exam 70-293): Planning and maintaining a microsoft Windows server 2003 network infrastructure
Zacker, Craig ؛  New Delhi Prentice-Hall of India   ، 2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.3‬,‭.Z32‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
MCSE Self training kit (Exam 70-294): Planning, implementing,and maintaining a microsoft Windows server 2003 active directory infrastructure
Spealman, Jill ؛  New Delhi Prentice-Hall of India   ، 2005
شماره راهنما: ‭EBOOK,QA‬,‭76.3‬,‭.S64‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
MCSE Self training kit (Exam 70-298): Designing security for a microsoft Windows server 2003 network
Bragg, Roberta ؛  New Delhi Prentice-Hall of India   ، 2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.3‬,‭.B73‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
MCSA/MCSE, exam 70-350
Reimer, Stan ؛  Redmond, Wash .Microsoft Press   ، 2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.3‬,‭.R456‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
fundamentals of MicrosoftAض Windows server 2008 security resource kit
bigras, ronald ؛  Redmond, Wash. Microsoft Press,   ، c2008
شماره راهنما: ‭E-BOOK,QA‬,‭76.9‬,‭.A25,J6155‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2