کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Mir
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Electronic digital computers
Electric insulators and insulation - Moisture
Probabilities
Monsoons - Tropics
mine examination
Mathematical analysis
Mathematics - Study and teaching (Elementary)
Calculus
Geometry, Hyperbolic
Chemistry, Analytic - Qualitative
Mathematical analysis - Adresses, essays, lectures
Algebra - Popular works
Geometry
Compter mathematics
Algebras, linear
 
پدیدآور:
Perelman, Ya. I
Tarasov, L. V
Borsheh-komponiets, V.
Wentzel, E. S
Bugrov, Ya. S
Smogorzhevskii, A. S
Sergeev, N
Dyachenko, V. F
Nikolsky, S. M
Gnedenko, Boris Vladimirovich
Bermant, A. F
Shilov, Georgii Evgenس‌evich
Maslov, Vsevolod Vasilevich
Alekseev, Vladimir Nikolaevich
Ilyin, V. A
Dorofeev, G
Tarakanov, G. G
 
ناشر:
Mir publishers
MIR
Mir
Mir Publishers
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب لاتین
 
 
mine surveying
Borsheh-komponiets, V. ؛  Moscow MIR   ، 1989
شماره راهنما: ‭TN‬,‭272‬,‭.B6M‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Tropical meteorology
Tarakanov, G. G ؛  Moscow Mir Publishers   ، 1982
شماره راهنما: ‭QC‬,‭939‬,‭.M7,T38‬,‭1982‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Problems in elementary mathematics for home study
Moscow Mir Publishers   ، 1982
شماره راهنما: ‭QA‬,‭135.5‬,‭.P66‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Qualitative analysis
Alekseev, Vladimir Nikolaevich ؛  Moscow Mir Publishers   ، 1967
شماره راهنما: ‭QD‬,‭81‬,‭.A4813‬,‭1967‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Moisture and water resistance of electrical insulation
Maslov, Vsevolod Vasilevich ؛  Moscow Mir Publishers   ، 1979
شماره راهنما: ‭TK‬,‭3421‬,‭.M2813‬,‭1979‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Elementary mathematics
Dorofeev, G ؛  Moscow Mir Publishers   ، 1973
شماره راهنما: ‭QA‬,‭135.5‬,‭.D55‬,‭1973‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to computers
Sergeev, N ؛  Moscow Mir Publishers   ، 1976
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.5‬,‭.S47‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Calculus of rational functions
Shilov, Georgii Evgenس evich ؛  Moscow Mir   ، 1976
شماره راهنما: ‭QA‬,‭303‬,‭.S55‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
The theory of probability
Gnedenko, Boris Vladimirovich ؛  Moscow Mir Publishers   ، 1978
شماره راهنما: ‭QA‬,‭273‬,‭.G5753‬,‭1978‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Differential and integral calculus
Bugrov, Ya. S ؛  Moscow Mir Publishers   ، 1982
شماره راهنما: ‭QA‬,‭303‬,‭.B9‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Fundamentals of linear algebra and analytical geometry
Bugrov, Ya. S ؛  Moscow Mir Publishers   ، 1982
شماره راهنما: ‭QA‬,‭184‬,‭.B94‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Algebra can be fun
Perelman, Ya. I ؛  Moscow Mir Publishers   ، 1979
شماره راهنما: ‭QA‬,‭155‬,‭.P4‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Calculus : basic concepts for high schools
Tarasov, L. V ؛  Moscow Mir Publishers   ، 1982
شماره راهنما: ‭QA‬,‭303‬,‭.T3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Fundamentals of mathematical analysis
Ilyin, V. A ؛  Moscow Mir Publishers   ، 1982
شماره راهنما: ‭QA‬,‭300‬,‭.I4‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
A course of mathematical analysis
Nikolsky, S. M ؛  Moscow Mir Publishers   ، 1972
شماره راهنما: ‭QA‬,‭300‬,‭.N54‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Probability theory:(First steps)
Wentzel, E. S ؛  Moscow Mir Publishers   ، 1982
شماره راهنما: ‭QA‬,‭273‬,‭.W46‬,‭1982‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Basic comptational mathematics
Dyachenko, V. F ؛  Moscow Mir Publishers   ، 1979
شماره راهنما: ‭QA‬,‭284.5‬,‭.D92‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Geometry: a TextBook for Technical Schools
Moscow Mir   ، 1982
شماره راهنما: ‭QA‬,‭445‬,‭.k3‬,‭1982‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Lobachevskian geometry
Smogorzhevskii, A. S ؛  Moscow Mir   ، 1976
شماره راهنما: ‭QA‬,‭685‬,‭.S6213‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Mathematical analysis: a brief course for engineering students
Bermant, A. F ؛  Moscow Mir publishers   ، 1975
شماره راهنما: ‭QA‬,‭300‬,‭.B47‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8