کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Morris
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - س‍اخ‍ت‍ار
Automatic control
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ - م‍داره‍ا
ک‍ارم‍ن‍دان‌ - ت‍وان‍م‍ن‍د س‍ازی‌
Individual Differences
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ رق‍م‍ی‌ -- م‍داره‍ا
ف‍ل‍ش‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
وب‌ - س‍ای‍ت‍ه‍ا - طراح‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -- طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
 
پدیدآور:
م‍وری‍س‌، ج‍ان‌ ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر
م‍وری‍س‌، دی‍وی‍د
م‍وری‍س‌، اس‍ت‍ی‍و
Morris
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌، ۱۹۲۷-
روزن‍ت‍ال‌، م‍وری‍س‌
Mano, M. Morris
Morris,Jane
م‍ان‍و، م‍وری‍س‌
م‍ان‍و، ام‌.م‍وری‍س‌،
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌۱۱۰
ی‍س‍اول‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ای‍ران‌
چ‍رت‍ک‍ه‌، ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
گ‍روه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ای‍ران‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍زای‍ران‌
McGraw-Hill
ن‍ش‍ر م‍زام‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معماری سیستمهای کامپیوتری
مانو، موریس ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ک۲۴‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دجیتال ( مدار منطقی )
مانو، موریس ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸۴‬,‭‌م۲ط۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Control engineering
Morris ؛  London McGraw-Hill   ، 1974
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭213‬,‭.M55‬,‭1974‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک کاربردی
موریس ، جان کریستوفر ؛  تهران شرکت انتشارات فنی ایران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۷‬,‭‌م۸‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شناخت وب سایت در یک هفته
موریس ، استیو ؛  یساولی   ،
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵۸۸۸‬,‭‌م۸‌ش۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فن توانمند سازی موفق در یک هفته
موریس ، استیو ؛  گروه کارشناسان ایران   ،
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۰/۵‬,‭‌م۸‌ف۲۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )
مانو، موریس ، ۱۹۲۷- ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول و راهنمای مونتاژ کامپیوترهای شخصی
روزنتال ، موریس ؛  تهران چرتکه ، کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۳‬,‭ر۹‌م۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتالی
مانو، موریس ، ۱۹۲۷- ؛  تهران نشر مزامیر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۳‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )
مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: 75 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( :مدار منطقی )
مانو، موریس ، ۱۹۲۷- ؛  تهران علم و صنعت ۱۱۰   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مقاله لاتین
 
 
Individual Differences in the Interpretation of Text:Implications for Information Science
Morris,Jane ؛  2010
شماره راهنما: E-188
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ساخت وب سایت به کمک Flash
موریس ، دیوید ؛  تهران انستیتو ایزایران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌م۸۳‌س۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )با مقدمهای برVerilog HDL
مانو، ام .موریس ، ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۸/۴‬,‭‌م۲ط۴‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده فارسی
 
 
طراحی دیجیتال ( مدار منطقی )
مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: 1162 CD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک