کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Operating System
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
UNIX (computer file)
Microsoft Windows95 Farsi+
Microsoft Windows NT Server Resource Kit
PC DOS (Computer operating system)
Windows NT 4.0 Installation And Configuration Handbook
Operating systems (Computers)
Operating Systems (computers)
OpenLinux Lite
Microsoft Windows95 Arabic Edition
Microsoft Backoffice Resource Kit
Win95 RX
Microsoft Windows NT 4.0
MS-DOS (Computer operating system)
Windows NT Workstation Professional Reference
unix(computer operating system)
Microsoft Windows2000 professional
Minix 2.0
Microsoft Exchange Server 5.5
Linux Redhat 5.2
UNIX (computer operating system)
 
پدیدآور:
Dowdy, Larry
Comer, Douglas.
Feibus,Andrew 1962-
Robbins, Judd
Vahalia, Uresh
Rochkind, Marc J.
 
ناشر:
Mc Graw-Hill
[Borland]
Prentice Hall
Microsoft Corporation
Abacus Software
Sybex
Microsoft
Caldera
prentice-Hall
.Prentice Hall
Deunan
New Riders
Neon
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب لاتین
 
 
UNIX internals : the new frontiers
Vahalia, Uresh ؛  New Jersey Prentice Hall   ، 1996
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63V33‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Advanced UNIX programming
Rochkind, Marc J. ؛  New Jersey Prentice Hall   ، 1985
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63R63‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Operating system design
Comer, Douglas. ؛  Englewood Cliffs, N.J .Prentice Hall   ، 1988-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,C65‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Mastering DOS 5
Robbins, Judd ؛  San Francisco Sybex   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,R6‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Dr. Dos 6.0 user guide
s.l [Borland]   ، 19?
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.D71‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
unix,quick!
Feibus,Andrew 1962- ؛  london Mc Graw-Hill   ، 1991
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭O63F42‬,‭1991‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
P.S. to operating Systems
Dowdy, Larry ؛  englewood cliffs prentice-Hall   ، 1993
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
لوح فشرده لاتین
 
 
Microsoft Exchange Server 5.5
Microsoft   ،
شماره راهنما: 1 A
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
لوح فشرده لاتین
 
 
Windows NT Workstation Professional Reference
New Riders   ، 1996
شماره راهنما: 2 A
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
لوح فشرده لاتین
 
 
Windows NT 4.0 Installation And Configuration Handbook
Neon   ، 1996
شماره راهنما: 3 A
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
لوح فشرده لاتین
 
 
OpenLinux Lite
Caldera   ، 1997
شماره راهنما: 5 A
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
لوح فشرده لاتین
 
 
Minix 2.0
Prentice Hall   ، 1997
شماره راهنما: 6 A
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
لوح فشرده لاتین
 
 
Microsoft Backoffice Resource Kit
Microsoft Corporation   ، 1998
شماره راهنما: 7 A
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
لوح فشرده لاتین
 
 
Microsoft Windows2000 professional
Microsoft Corporation   ، 1998
شماره راهنما: 8 A
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
لوح فشرده لاتین
 
 
Win95 RX
USA Abacus Software   ، 1996
شماره راهنما: 11 A
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
لوح فشرده لاتین
 
 
Microsoft Windows NT Server Resource Kit
Microsoft   ، 1993-1996
شماره راهنما: 12 A
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
لوح فشرده لاتین
 
 
Microsoft Windows95 Arabic Edition
Microsoft   ، 1996
شماره راهنما: 13 A
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
لوح فشرده لاتین
 
 
Microsoft Windows95 Farsi+
Microsoft   ، 1996
شماره راهنما: 14 A
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
لوح فشرده لاتین
 
 
Microsoft Windows NT 4.0
Microsoft   ،
شماره راهنما: 15 A
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
لوح فشرده لاتین
 
 
Linux Redhat 5.2
Deunan   ، 1999
شماره راهنما: 16 A
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3