کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Probst, Gilbert
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌
 
پدیدآور:
پ‍روب‍س‍ت‌، گ‍ی‍ل‍ب‍رت‌
پ‍روب‍س‍ت‌ ، گ‍ی‍ل‍ب‍رت‌
 
ناشر:
ی‍س‍طرون‌
ح‍س‍ن‌ ی‍اری‍گ‍رروش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش
پروبست ، گیلبرت ؛  تهران یسطرون   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌پ۴‌م۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش
پروبست ، گیلبرت ؛  تهران حسن یاریگرروش   ، ۱۳۸۶-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌پ۴‌م۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش
پروبست ، گیلبرت ؛  تهران حسن یاریگرروش   ، ۱۳۸۶-۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌پ۴‌م۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت دانش
پروبست ، گیلبرت ؛  تهران حسن یاریگرروش   ، ۱۳۸۶-
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲‬,‭‌پ۴‌م۴‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک