کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Schildt, Herbert
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ش‍ی‍ل‍د، ه‍رب‍رت‌
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ی‍ن‌ دخ‍ت‌: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ج‍زی‍ل‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع جاو[Java]
شیلد، هربرت ؛  تهران سیمین دخت : کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ش۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل Cشامل ANSIC وC++
شیلد، هربرت ؛  تهران جزیل   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۴‌ش۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک