کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : internet (computer network)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
internet(computer network)
Microsoft visual basic
SQL plus (computer program language)
tcp/(computer network protocol)
Internet(computer network)
Microsoft office
Internet (Computer network)
Microsoft Windows 95
Internet(Computer Network)-Directories
Internet(computer network)-Hand book
internet(computer network-dirctory)
internet (computer network)
CGI(Computer program language)
Internet(Computer Network)
Computer networkes - Encyclopedias
 
پدیدآور:
Halabi,Bassam
Polly, Armour Polly
Muller, Nathan J.
LaOr, Ofer
Casselberry,Rich
martin, James
Halvorson,Michael
Pfaffenberger, Bryan
Glossbrenner, Alfred
Gralla, Preston
Kim,Eric Kim
Ellsworth,jill
Toledo Hugo, Jr.
Hahn, Harley
Ablan, Jerry
Hahn, harley
Shipley,Chris
December, john
 
ناشر:
microsoft press
Microsoft Press
Que
.sams net
SAMS
Mc Grow-Hill
.Sams net publishing
prentice-Hall
New York
Ziff-Davis
.Ziff-Davis Press, An Inprint of Macmillan Computer publishing U.S.A
ziff-davis press,an imprint of MCmillan Computer publishing
McGraw-Hill
New Riders
Osborne McGraw-Hill
Artech House
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب لاتین
 
 
the world wide web unleashed
December, john ؛  New york SAMS   ، 1994
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.875‬,‭.B57‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
the internet Golden directory
Hahn, harley ؛  Berkeley McGraw-Hill   ، 1995
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.875‬,‭.I57,.H33‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
tcp/Ip networking:architecture administration and programming
martin, James ؛  Englewood prentice-Hall   ، 1994
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.55‬,‭.M3T‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Desktop of the Internet
Muller, Nathan J. ؛  Boston Artech House   ، 1999
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.5‬,‭.M85696‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
CGI Programming with visual basic 5
LaOr, Ofer ؛  New York McGraw-Hill   ، 1997
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76,.73‬,‭.B3L365‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Windows 95 Internet kit: the easiest and best way to connect to the Internet
Pfaffenberger, Bryan ؛  Redmond, Washington Microsoft Press   ، 1995
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,P6387‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
The Internet yellow pages
Hahn, Harley ؛  New York Osborne McGraw-Hill   ، 1994
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.875‬,‭.I57,H33‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Oracle networking
Toledo Hugo, Jr. ؛  New York Mc Grow-Hill   ، 1996
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.S62,T6‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Running Microsoft Office 97
Halvorson,Michael ؛  Washington microsoft press   ، 1997
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5548.4‬,‭.M523,H355‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
The internet 1997 unleashed
Ellsworth,jill ؛  U.S.A .sams net   ، 1997
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.875‬,‭.I57,.E55‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Developing Intranet Applications with Java TM
Ablan, Jerry ؛  U.S.A .sams net   ، 1996
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.875‬,‭.I57,.A2‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Running A Perfect Intranet
Casselberry,Rich ؛  New York Que   ، 1996
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.875‬,‭.I57,C3‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
How the world wide web works
Shipley,Chris ؛  New York ziff-davis press,an imprint of MCmillan Computer publishing   ، 1996
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.875‬,‭.B57,S49‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
How the internet works all new edition
Gralla, Preston ؛  U.S.A .Ziff-Davis Press, An Inprint of Macmillan Computer publishing U.S.A   ، 1996
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.875‬,‭G7‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Internet 101:a college student's guide
Glossbrenner, Alfred ؛  New York McGraw-Hill   ، 1995
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.875‬,‭.I57G58‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
The internet kids yellow pages:special edition
Polly, Armour Polly ؛  Berkeley Osborne McGraw-Hill   ، 1996
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.875‬,‭I57‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
How Intranets Work
Gralla, Preston ؛  Emeryville Ziff-Davis   ، 1996
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.875‬,‭.I57G7‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
World Wide Web Yellow Pages
United States New Riders   ، 1997
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.875‬,‭.B57W55‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
CGI developer's guide
Kim,Eric Kim ؛  U.S.A .Sams net publishing   ، 1996
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C45K5‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Internet routing architectures
Halabi,Bassam ؛  Indianapolis New York   ، 1997
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105,.875‬,‭.I57H3‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3