اعلانات اعلانات

  • ورودی ها

اخبار اخبار

«بازگشت

فهرست ناشران کتب فارسي بيست و نهمين نمايشگاه کتاب تهران


ناشر کتابهاي حسابداري و مديريت
http://termehbook.ir

انتشارات مديريت صنعتي
http://www.imi.ir

انتشارات فدک ايستاتيس( فني و مهندسي )
www.fadakbook.ir

انتشارات مجد(کتب حقوقي)
http://www.majdlaw.ir/portal

انتشارات سمت(کتب دانشگاهي)
http://www.samt.ac.ir

انتشارات جامعه شناسان(علوم انساني )
http://www.jameeshenasan.com/jm
epublisher.aspx

انتشارات رسا( علوم انساني)
http://rasabooks.ir

انتشارات علوم دانشگاهي
http://iup.ac.ir

نظر
لینک مطلب :