اشتراک منابع ديجيتال اشتراک منابع ديجيتال

پوشه ها
نمایش 13 نتیجه
نام تعداد زیر پوشه ها تعداد مدارک  
tavanir-mahname
زیر پوشه ها : 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, بيشتر »
9 48 دسترسی از طریق میزکار
ارسال مدارک به کتابخانه 0 0 دسترسی از طریق میزکار
استانداردهاي پر كاربرد 0 1 دسترسی از طریق میزکار
بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي كتاب 0 6 دسترسی از طریق میزکار
خبرنامه سال 1392 0 6 دسترسی از طریق میزکار
خبرنامه سال 1395 0 6 دسترسی از طریق میزکار
خبرنامه ها
زیر پوشه ها : خبرنامه سال 1381, خبرنامه سال 1382, خبرنامه سال 1383, خبرنامه سال 1384, خبرنامه سال 1385, بيشتر »
16 77 دسترسی از طریق میزکار
خبرها
زیر پوشه ها : namayeshgah
1 4 دسترسی از طریق میزکار
عملكرد سال 1392 0 4 دسترسی از طریق میزکار
عملکرد سال 1395 0 5 دسترسی از طریق میزکار
عملکرد ها
زیر پوشه ها : عملكرد سال 1391, عملکرد سال 1389, عملکرد سال 1394, عملکرد سال 1395, عملکرد سال 1383, بيشتر »
14 87 دسترسی از طریق میزکار
فرم درخواست منابع 0 5 دسترسی از طریق میزکار
مديريت دانش 0 9 دسترسی از طریق میزکار
نمایش 13 نتیجه
پوشه اصلی منابع دیجیتال

پوشه اصلی منابع دیجیتال