اشتراک منابع ديجيتال اشتراک منابع ديجيتال

پوشه ها
نمایش 15 نتیجه
نام تعداد زیر پوشه ها تعداد مدارک  
ارسال مدارک به کتابخانه 0 0 دسترسی از طریق میزکار
استانداردهاي پر كاربرد 0 1 دسترسی از طریق میزکار
بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي كتاب 0 6 دسترسی از طریق میزکار
خبرنامه سال 1392 0 6 دسترسی از طریق میزکار
خبرنامه سال 1395 0 6 دسترسی از طریق میزکار
خبرنامه ها
زیر پوشه ها : خبرنامه سال 1381, خبرنامه سال 1382, خبرنامه سال 1383, خبرنامه سال 1384, خبرنامه سال 1385, بيشتر »
18 100 دسترسی از طریق میزکار
خبرها
زیر پوشه ها : 1398, namayeshgah
2 9 دسترسی از طریق میزکار
عملكرد سال 1392 0 4 دسترسی از طریق میزکار
عملکرد سال 1393 0 4 دسترسی از طریق میزکار
عملکرد سال 1395 0 5 دسترسی از طریق میزکار
عملکرد سال 1396 0 5 دسترسی از طریق میزکار
عملکرد سال 1397 0 1 دسترسی از طریق میزکار
عملکرد ها
زیر پوشه ها : عملكرد سال 1391, عملکرد سال 1389, عملکرد سال 1394, عملکرد سال 1395, عملکرد سال 1383, بيشتر »
17 91 دسترسی از طریق میزکار
فرم درخواست منابع 0 5 دسترسی از طریق میزکار
گالري عکس
زیر پوشه ها : 1398
1 9 دسترسی از طریق میزکار
نمایش 15 نتیجه
پوشه اصلی منابع دیجیتال

پوشه اصلی منابع دیجیتال