پايگاه کليدواژه

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ع‍ن‍وان‌ : شناسنامه تجربه مديريتي موفق
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ ف‍ش‍ار
ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌
رض‍ای‍ت‌ م‍ش‍ت‍رک‍ی‍ن‌
زی‍ر دری‍ای‍ی‌
ازب‍ی‍ل‍ت‌
ان‍ت‍ق‍ال‌ ق‍درت‌
ات‍وم‍اس‍ی‍ون‌
س‍اخ‍ت‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌
ب‍رون‍س‍پ‍اری‌
آم‍وزش‌ س‍ی‍م‍ولات‍ور
ج‍م‍ع‌ آوری‌ اطلاع‍ات‌
ق‍رائ‍ت‌ ک‍ن‍ت‍ور
س‍ی‍س‍ت‍م‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ن‍اوری‌
ارزی‍اب‍ی‌ پ‍رس‍ن‍ل‌
اف‍زای‍ش‌ ک‍ارای‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ک‍ان‍ی‍زه‌
ب‍ازن‍ش‍س‍ت‍گ‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ک‍ان‍ی‍زاس‍ی‍ون‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌
م‍رک‍ز ت‍وس‍ع‍ه‌ ف‍ن‌ آوری‌ ن‍ی‍رو ( م‍ت‍ن‌)
ش‍رک‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍رق‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‍ره‌ ب‍رداری‌ ن‍ی‍روگ‍اه‌ طرش‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ک‍رم‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ک‍رم‍ان‌ . ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ک‍رم‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ک‍رم‍ان‌ . ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍ن‍طق‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ب‍رق‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ غ‍رب‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ ف‍ارس‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍وزی‍ع‌ ن‍ی‍روی‌ ب‍رق‌ اس‍ت‍ان‌ زن‍ج‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ ب‍رق‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ای‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
معاونت طرح و توسعه . دفتر مهندسی طرح ها - گروه خطوط. شرکت برق منطقه ای هرمزگان ؛  هرمزگان شرکت برق منطقه ای هرمزگان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۲۴۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
شرکت توزیع نیروی برق اذربایجان غربی ؛  آذربایجان غربی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۴۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ؛  آذربایجان غربی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: گ‌-۲۴۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
شرکت توزیع برق آذربایجان غربی ؛  آذربایجان غربی شرکت توزیع برق آذربایجان غربی   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۴۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی ؛  آذربایجان غربی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۴۹۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان ؛  استان زنجان شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۴۹۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان ؛  استان زنجان شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: گ‌-۲۵۰۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
شرکت برق منطقه ای اصفهان ؛  اصفهان شرکت برق منطقه ای اصفهان   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۵۰۱
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
شرکت مدیریت تولید برق اصفهان ؛  اصفهان شرکت مدیریت تولید برق اصفهان   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۵۰۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس ؛  استان فارس شرکت توزیع نیروی برق استان فارس   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۵۰۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس ؛  استان فارس شرکت توزیع نیروی برق استان فارس   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۵۰۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
شرکت توزیع نیروی برق استان فارس ؛  استان فارس شرکت توزیع نیروی برق استان فارس   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۵۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت ؛  تهران شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۵۰۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت ؛  تهران شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۵۰۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
مرکز توسعه فن آوری نیرو ( متن ) ؛  مرکز توسعه فن آوری نیرو ( متن )   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۵۰۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
مرکز توسعه فن آوری نیرو ( متن ) ؛  مرکز توسعه فن آوری نیرو ( متن )   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۵۱۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
مرکز توسعه فن آوری نیرو ( متن ) ؛  مرکز توسعه فن آوری نیرو ( متن )   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۵۱۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان ؛  کرمان شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان . کمیته تحقیقات برق منطقه ای کرمان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: گ‌-۲۵۱۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
شرکت برق منطقه ای کرمان ؛  کرمان شرکت برق منطقه ای کرمان   ،
شماره راهنما: گ‌-۲۵۱۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه تجربه مدیریتی موفق
شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان ؛  کرمان شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان . کمیته مرکزی تحقیقات منطقه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: گ‌-۲۵۱۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9