پايگاه موضوعي

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه توانیر  
فرمول جستجو:
جستجو در ش‍م‍اره‌ راه‍ن‍م‍ا : QA
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ آن‍ال‍وگ‌
وی‍روس‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز
ت‍ورب‍وس‍ی‌
xaVک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -راه‍ن‍م‍ا
ات‍وش‍ی‍د
رم‍زن‍گ‍اری‌ داده‌ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
ب‍ی‍س‍ی‍ک‌(زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - طرح‌ وس‍اخ‍ت‍م‍ان‌
پ‍اس‍ک‍ال‌(ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍اس‍ک‍ال‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ت‍ح‍ت‌ وی‍ن‍دوز
 
پدیدآور:
دی‍وس‌، اس‍ت‍ف‍ان‌ آر
گ‍وت‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌.اس‌
م‍ی‍س‍ون‌، ج‌.س‍ی‌
ق‍راخ‍ان‍ی‌ ب‍ه‍ار، اک‍ب‍ر
دس‍وس‌، ادم‍ون‍د
ب‍اق‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
زی‍م‍ی‍ر، راج‍ر
پ‍ی‍ت‍رز، ج‍ی‍م‍ز اف‌
گ‍وت‍ف‍ری‍د،ب‍ای‍رون‌ اس‌
م‍ع‍ت‍م‍داک‍ت‍س‍اب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ن‍ادری‌، م‍ج‍ی‍د،۱۳۲۳-
ق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
گ‍ات‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌ اس‌
ن‍ح‍ری‍ر، م‍ح‍م‍ده‍اش‍م‌
ف‍راه‍ان‍ی‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر
ه‍ود، ج‍ان‌.دی‌
ان‍زال‍ی‌، ام‍ی‍راس‍ع‍د
گ‍ات‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌.اس‌
زارع‌ پ‍ور،ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ب‍ل‍ف‍ورد، ج‍ن‍وا.ج‌
 
ناشر:
م‍ؤس‍س‍ه‌ ن‍ش‍رج‍ه‍اد واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍زی‍ل‌
ج‍زی‍ل‌
م‍ؤل‍ف‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍رع‍ل‍وم‌
ن‍ص‌
پ‍ژوه‍ش‌
م‍ی‍ق‍ات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ وص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ش‍ه‍ی‍دب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش فنی و حرفه ای [Visual Basic ویژوال بیسیک ]
باقری ، علیرضا ؛  تهران پژوهش   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ب۹‌ب۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ویژوال بیسیک ۵/۰ : مباحثی در برنامه نویسی پیشرفته
زارع پور،علیرضا ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹۵ز۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیگنالها و سیستمها پیوسته وگسسته
زیمیر، راجر ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭ز۹‌س۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نقش توابع درهم ساز در رمزنگاری و امنیت
نادری ، مجید،۱۳۲۳- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭ر۸‌ن۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه نویسی پاسکال (ویرایش جدید)
گوتفرید،بایرون اس ؛  تهران مؤسسه نشرجهاد وابسته به جهاد دانشگاهی   ، [۱۳۷۷]
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌گ۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تئوری ومسائل برنامه نویسی C
گوتفرید، بایرون .اس ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌گ۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیسیک و ریاضیات عددی
میسون ، ج .سی ؛  دانشگاه صنعتی امیرکبیر   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌م۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه نویسی پاسکال
گاتفرید، بایرون .اس ؛  تهران جهاددانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌گ۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتر آنالوگ و هایبرد :اصول محاسباتی وشبیه سازی سیستمهای مهندسی
نحریر، محمدهاشم ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۴‬,‭‌ن۳‌ک۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوترهای ریز
معتمداکتسابی ، علی ؛  تهران میقات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌م۷‌ک۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جیبی Norton Utilites 6
دسوس ، ادموند ؛  تهران کانون نشرعلوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۵‬,‭د۵ر۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
گام به گام باپاسکال Pascal
بلفورد، جنوا.ج ؛  تهران انتشارات جزیل   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌ب۸‌گ۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ، ساخت و کاربرد کامپیوترهای کوچک
انزالی ، امیراسعد ؛  تهران جهاددانشگاهی دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ف‍لا۸ط۴‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه نویسی Basic Programming With Basic....
گاتفرید، بایرون اس ؛  تهران میقات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭‌گ۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نرم افزاراتوشیدAuto shade
قاسمی ، عباس ؛  تهران دانشگاه علم وصنعت ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌ق۲ر۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای Vax/Vms
پیترز، جیمز اف ؛  تهران مؤلف   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌پ۹ر۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
daC otuAبه زبان ساده dacotuA ysaE
هود، جان .دی ؛  تهران جزیل   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۵۵‬,‭-‍ه۹‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آموزش Turbo C++
دیوس ، استفان آر ؛  تهران جزیل   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۳‬,‭د۹آ۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر:آشنایی باکامپیوتر وبرنامه نویسی آن
قراخانی بهار، اکبر ؛  مؤلف   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ق۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ویروسهای کامپیوتری
فراهانی ، جهانگیر ؛  تهران جهاد دانشگاهی شهیدبهشتی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶۷۶‬,‭‌ف۴و۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9