فرهنگ لغت فرهنگ لغت

مراحل نصب فرهنگ لغت McgrawHill:

فايل نصب به همراه پسورد در درايو   S --My copmuterبا نام فايل Dictionary  قابل دسترس مي باشد.

همچنين در سرور كتابخانه با IP: \\10.32.66.54  مي توانيد از Folder Dictionary  كپي كرده و نصب فرمائيد.

 

مراحل نصب فرهنگ لغت تخصصي  برق و  الكترونيك :

فايل نصب به صورت Imageدر درايو S- My copmputer با نام فايل Dictionary  قابل دسترس مي باشد.

همچنين در سرور كتابخانه با IP: \\10.32.66.54  مي توانيد از Folder Dictionary  كپي كرده و نصب فرمائيد.

براي تبديل فايل نصب از Image  به EXE. بايد Image Drive Nero را فعال كرده كه طريقه آن در زير نمايش داده شده است. همچنين كد نرم افزار

در فايل ورد موجود مي باشد.